obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
JEDÁLEŇ 
 
   ŠKD     
 
 
Upozornenie pre rodičov detí v MŠ  
Rodičia detí, ktoré nastupujú do MŠ, musia 24 hodín vopred nahlásiť dieťa na stravu do školskej jedálne.
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Otvorenie ZŠ s MŠ Bojnice  
(aktualizované od 22.6.2020)  
pre žiakov 1. – 9. ročníka  
Na základe rozhodnutia ministerstva školstva od 22. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy. Prihlásení žiaci 1. – 9. ročníka sa budú vzdelávať v škole v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 
 
Každodenný časový priebeh vyučovania bude: 
6,30 – 7,45 hod.            – ranná činnosť v ŠKD  
 
7,40 – 8,00 hod.            - ranný filter (meranie teploty, očista rúk) 
8.00 - 13.30 hod.           - vzdelávanie podľa rozvrhu 
11,30 -16,30 hod.          - popoludňajšia činnosť v ŠKD 
Škola sa otvára o 7.40 hod. (hlavné vchody od autobusovej zastávky a vchod od jedálne). 
Pred školou je potrebné dodržiavať rozstupy.  
Žiak musí mať pripravené v prvý deň nástupu  do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo.docx) Tlačivo bez vyzvania ukáže službu konajúcemu pracovníkovi a v triede odovzdá triednemu učiteľovi. 
Žiaci sa neprezúvajú, odchádzajú priamo do svojej triedy. 
Zhrnutie: 
  • žiaci pred školou dodržujú pokyny, rozstupy medzi sebou
  • so sebou musia mať vyplnené tlačivo Vyhlásenie, dve rúška, hygienické vreckovky
  • začiatok vyučovania je o 8.00 hod.
  • v prípade, že žiak nepríde do školy, treba ho odhlásiť z obeda
                                                                                                        Vedenie školy 
Tlačivá v pdf 
i-pdf.gifVyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
i-pdf.gifOdchod dieťaťa z ŠKD
_______________________________________________________________________________ 
  
 
i-doc2.gif
i-doc2.gif
i-doc2.gif
_______________________________________________________________________________ 
 
Objednávanie učebných pomôcok 
Milí rodičia, z firmy Daffer si môžete z domu objednať sadu učebných pomôcok na nový školský rok. Zvoľte Zobraziť sady a následne zoznam ročníka, ktorý bude Vaše dieťa navštevovať v šk. roku 2020/2021. Pri objednávaní používajte prehliadač Google Chrome  
Odporúčané sady
 
_______________________________________________________________________________
Záverečné hodnotenie    
Vážení rodičia, milí žiaci! 
V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 6. apríla 2020 (aktualizovalo 20. apríla 2020) a zároveň  prerokovaním pedagogickou radou (elektronicky) bolo schválené záverečné hodnotenie v ZŠ s MŠ Bojnice nasledovne: 
Záverečné hodnotenie žiakov bude realizované formou kombinovaného hodnotenia,  t.j. klasifikácia formou známky a slovné hodnotenie.     viac....   
 
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________________________________
 
Poďakovanie  
Školy zívajú prázdnotou, a napriek tomu sa vzdeláva.  
V tejto výnimočnej situácii by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorým nie je ľahostajné vzdelanie ani v týchto extrémnych podmienkach. Sú to učitelia, rodičia a samotní žiaci. Učitelia sedia hodiny za počítačmi a pripravujú materiály v elektronickej podobe v súlade so ŠVP a ŠkVP. Posielajú ich žiakom, spätne prijímajú vypracované úlohy, hodnotia a konzultujú. Rodičia nie len pripomínajú svojim deťom školské povinnosti, ale sledujú nové úlohy. Dbajú na to, aby dieťa malo úlohy splnené. Ale aj žiaci musia mať veľkú sebadisciplínu, aby bez dozoru učiteľa samostatne študovali.  
Poďakovanie patrí aj firmám, ktoré poskytli svoje vzdelávacie materiály zdarma. Tak umožnili, aby výučba na diaľku bola názornejšia a zaujímavejšia.  
Do ďalších dní Vám prajeme veľa trpezlivosti a energie na zvládnutie vzdelávania v takýchto náročných podmienkach. 
                                                                                               Vedenie školy  
_______________________________________________________________________________
Upozornenie
Prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali portál www.bezkriedy.sk, kde učitelia budú zadávať materiály na vzdelávanie žiakov v domácom prostredí počas uzatvorenia prevádzky školy.
_______________________________________________________________________________
 
 
_______________________________________________________________________________ 
OZNAMY 
Vedenie školy oznamuje, že budovy školy budú v čase od 8,00 – 13,30 hod. uzamknuté. Vstup v tomto čase bude možný len hlavným vchodom od ulice Školská. Pre vstup do budovy použite zvonček umiestnený pri vchodových dverách vľavo, prípadne zatelefonujte na telefónne čísla uvedené na dverách.   
 
 
Vedenie školy oznamuje, že vstupná brána do areálu školy od ulice Sama Chalupku bude od 11.3.2020 otvorená v čase od 6,00 – 16,30 hod.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 Darujte prosím 2% (resp. 3%) svojich daní pre rozvoj školy
viac 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 Základná škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Bojnice  
Má tri pavilóny spojené chodbami a átriami uprostred areálu plného zelene.   

img_7424.jpgimg_7417.jpg
Naša škola je IT akadémia partner
itakademia.jpg
 
Žiakom škola poskytuje: 
-     komplexne zrekonštruované priestory školy     
-     19 kmeňových tried
-     14 učební vybavených interaktívnymi tabuľami
-     1 učebňa vybavenú tabletmi
-     4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet
-     2 centrálne šatne
-     odborná učebňa fyzika - chémia vybavená dataprojektorom a vizualizérom
-     2 dielne - kovo a drevo vybavené dataprojektorom a počítačom
-     jazyková učebňa s notebookmi s jazykovým softvérom a interaktívnym e-beam systémom
 
-     osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD
-     učiteľské kabinety
-     zborovňa vybavená PC a kopírkou
-     školská knižnica spojená so školskou kuchynkou
-     školský bufet
-     tělocvična, fitnes tělocvična a outdoorové ihrisko
 
-     priestranný areál s ihriskami a altánkom 
  
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-     výučbu AJ, informatickej výchovy, športovo-pohybovej výchovy    
-     výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
-           zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgimg_9272.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web