obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
JEDÁLEŇ 
 
   ŠKD     
 
 _______________________________________________________________________________
 
OZNAM - zber papiera ukončený
Jesenný zber papiera skončil 22.9.2020 odvozom zberného kontajnera na papier.  
Žiadame deti aj rodičov, aby po tomto termíne nenosili papier do školy,
nakoľko ho škola nemá kde  skladovať.
Zber papiera bude znovu prebiehať až v jarných mesiacoch apríl - máj.
Termín bude vopred oznámený. 
_______________________________________________________________________________
 
oznamrodicia.jpg
 
Základné prevádzkové podmienky ZŠ s MŠ Bojnice počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 
Aktualizované 15.9.2020 
 
Všetci žiaci vstupujú do školy s rúškom a pri vchode si dezinfikujú ruky ! 
  
Naďalej od 16.9.2020 do 1.10.2020 je nosenie rúšok povinné pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. 
  
Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané v triedach (ak ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív) a v spoločných priestoroch školy sú rúška povinné. 
V prípade skupinového učenia (ak sa miešajú v skupine žiaci z dvoch alebo viac tried) je nosenie rúška povinné. 
  
Pre žiakov 2.stupňa je nosenie rúšok v triedach povinné. 
  
Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. 
  
Od 16.9.2020 sa vykonáva ranný zber detí do ŠKD (ranné ŠKD bude). Nakoľko ide o neucelený meniaci sa kolektív (žiaci z viac tried) sú rúška povinné. 
 
 
 
 
Povinnosti zákonného zástupcu počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19  
 
Zákonný zástupca :  
-          zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR) 
-          zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky 
-          dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 
-          predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
-          v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy 
 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  
 
Dokumenty na stiahnutie :
i-doc2.gif
i-pdf.gif
i-doc2.gif
 
Dokumenty budú dostupné aj v papierovej podobe 27.8. a 28.8.2020 na stolíku pred vchodom do školy od školskej jedálne.
 
Základné pravidlá a jednotlivé fázy 
zakladnepravidlazs.jpgzelenafaza.jpg
Základné pravidlá ZŠZelená fáza
oranfaza.jpgcervenafaza.jpg
Oranžová fázaČervená fáza
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
OZNAMY 
Vedenie školy oznamuje, že budovy školy budú v čase od 8,00 – 13,30 hod. uzamknuté. Vstup v tomto čase bude možný len hlavným vchodom od ulice Školská. Pre vstup do budovy použite zvonček umiestnený pri vchodových dverách vľavo, prípadne zatelefonujte na telefónne čísla uvedené na dverách.   
 
 
Vedenie školy oznamuje, že vstupná brána do areálu školy od ulice Sama Chalupku bude otvorená v čase od 7,30 – 16,30 hod.  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 Základná škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Bojnice  
Má tri pavilóny spojené chodbami a átriami uprostred areálu plného zelene.   

img_7424.jpgimg_7417.jpg
Naša škola je IT akadémia partner
itakademia.jpg
 
Žiakom škola poskytuje: 
-     komplexne zrekonštruované priestory školy     
-     19 kmeňových tried
-     14 učební vybavených interaktívnymi tabuľami
-     1 učebňa vybavenú tabletmi
-     4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet
-     2 centrálne šatne
-     odborná učebňa fyzika - chémia vybavená dataprojektorom a vizualizérom
-     2 dielne - kovo a drevo vybavené dataprojektorom a počítačom
-     jazyková učebňa s notebookmi s jazykovým softvérom a interaktívnym e-beam systémom
 
-     osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD
-     učiteľské kabinety
-     zborovňa vybavená PC a kopírkou
-     školská knižnica spojená so školskou kuchynkou
-     školský bufet
-     tělocvična, fitnes tělocvična a outdoorové ihrisko
 
-     priestranný areál s ihriskami a altánkom 
  
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-     výučbu AJ, informatickej výchovy, športovo-pohybovej výchovy    
-     výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
-           zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgimg_9272.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web