obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Projekty, do ktorých je škola zapojená : 
 
·   projekt Škola spolupracujúca s UNICEF  
·   projekt Detský čin roka - 15. ročník, ktorý prebiehal pod čestnou záštitou Ministerstva  
·   školstva, vedy, výskumu a športu SR, do projektu sa zapojili žiaci 1. až 9. ročníka  
·   Národný projekt Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov   
·  Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania 
  financovanom zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie  
·   projekt Recyklohry s firmou Asekol zameraný na zber elektroodpadu  
·  projekt BEZKRIEDY - žiaci a učitelia majú prístup na portál bezkriedy.sk, využívajú vzájomnú komunikáciu, virtuálnu knižnicu, elektronické učebnice a zábavu  
·   národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety  
·   Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí  
·   Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove - materská škola  
·   projekt Škola podporujúca zdravie – základná škola aj materská škola  
·   projekt Adamko hravo – zdravo – materská škola  
·   Národný akčný plán prevencie proti obezite  
·   IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie, škola získa technické vybavenie laboratória IT Science Lab   
·   projekt Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonic v primárnom vzdelávaní anglického jazyka  
·   Zlepšenie technického stavu odborných učební v základnej škole  
·   Národný projekt Pilotné testovanie prvákov na telesnej výchove  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web