obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 - Projekty 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Projekty, do ktorých je škola zapojená : 

*     projekt Školské partnerstvá Comenius – multiraterálne v rámci Programu celoživotného 

vzdelávania s názvom Aktívne starnutie v Európskej únii. Bol nám schválený grant vo 

výške 21 000 €. 

Projekt zahŕňa osem škôl z rozličných krajín (Poľsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko a 

Turecko) s rozdielnymi sociálnymi a historickými koreňmi. Ťažisko projektu je v 

prieskumnej činnosti konanej študentmi v ich vlastnej škole a príležitostne sa budú 

stretávaťa zdieľaťnápady cez vizuálne stretnutia a návštevy v partnerských krajinách. 

Zámer projektu je priviesťštudentov z rozličných krajín k tomu, aby sa spolu zamýšľali 

nad spoločnou Európskou kultúrou a hodnotami poučení skúsenosťami starších. Naši 

mladí študenti budú preto vedení skúsenosťami predchádzajúcich generácii a rovnako 

budú rozvíjaťsvoj užší vzťah so staršou generáciou. Budú maťšancu porovnaťminulosťs 

prítomnosťou, analyzovaťpostoje a tradície v rozdielnych častiach Európy, zamýšľaťsa 

nad dôležitými hodnotami nášho spoločného európskeho občianstva. Výskum bude 

založený na svedectvách dospelých a dôchodcov formou rozhovorov, dokumentov, 

písaných prác a bude sa týkaťniektorých kľúčových hodnôt Európskej únie, ako je 

demokracia, tolerancia, rovnosť. Vybraní zástupcovia študentov budú prezentovať 

výsledky ich prieskumu európskym partnerom formou videí, výstav a publikácií. 

Výsledkom projektu bude publikovanie zistených faktov a produktov a projekt bude tiež 

propagovaný formou sociálnej kampane, ktorej cieľom bude rozšíriťv každej škole, v 

rodinách študentov a v miestnej komunite celkové študentské vnímanie a postoje k téme 

projektu. 

Výmenných pobytov v rámci projektu sa zúčastní 24 osôb, počet žiakov a dospelých sa 

môže meniť. Aktivít v rámci projektu sa v každej krajine zúčastní okolo 100 žiakov. 

Veková kategória je od 12 rokov do 19 rokov. 

projekt Záložka do knihy spája slovenské školy - naša škola sa zapojila aj do 3. ročníka 

projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave 

*      projekt Škola spolupracujúca s UNICEF 

*      projekt Detský čin roka, v ktorom žiaci svojimi hlasmi podporili záslužné skutky svojich 

rovesníkov 

*      Národný projekt Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 

*      projekt Vzdelávanie v oblasti výučby cudzieho jazyka ŠPÚ Bratislava 

*      Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania financovanom zo zdrojov EÚ prostredníctvom 

Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie 

*      projekt Recyklohry s firmou Asekol zameraný na zber elektroodpadu 

*      projekt BEZKRIEDY - žiaci a učitelia majú prístup na portál bezkriedy.sk, využívajú 

vzájomnú komunikáciu, virtuálnu knižnicu, elektronické učebnice a zábavu 

*      projekt podpory Digitalizácia škôl pomocou portálu naučteviac.sk, kde pružnou 

registráciou a účasťou na školeniach škola na školský rok 2012/2013 získala bezplatný 

prístup pre učiteľov prírodovedných predmetov ku všetkým materiálom na tomto portáli 

*      národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre veobecnovzdelávacie 

predmety 

*      Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických 

javov v školskom prostredí 

*      Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

*      Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove / materská škola/ 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web