obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O škole 
    Dopravné 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Príspevok na dopravu žiakov 
 
Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa určujú podľa § 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice MŠVVaŠ SR č. 50/2017  ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu účinnej od 1. septembra 2017.  
 
Cestovné náklady na dopravu žiakov sa vyplácajú zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode.  
 
Pre Základnú školu s materskou školou v Bojniciach, Školská 292/7 zriadenú mestom Bojnice sa v zmysle VZN č. 2/2004 určuje školský obvod takto: 
 
1.       V meste Bojnice: územie celého mesta. 
2.       Na základe dohody s obcou Šútovce, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Šútovce. 
3.       Na základe dohody s obcou Kocurany, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Kocurany. 
4.       Na základe dohody s obcou Opatovce nad Nitrou, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce, pre žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy. 
 
Dennými cestovnými nákladmi je výška najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave. 
 
Cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť sa uhrádzajú zákonnému zástupcovi žiaka mesačne, a to na bankový účet, ktorý uvedie zákonný zástupca na predpísanom tlačive (tlačivo sa dá stiahnuť tu alebo je k dispozícii na sekretariáte riaditeľa školy) a prinesie ho osobne, alebo prostredníctvom svojho dieťaťa triednemu učiteľovi, alebo na sekretariát riaditeľa školy.    
 
Upozorňujeme, že zmenu čísla účtu treba  i h n e ď  oznámiť na uvedenom tlačive a doručiť do školy, pretože platby sa nám potom vracajú späť a vyplácanie príspevku sa tým predlžuje.  
 
Pri úhrade cestovných nákladov na dopravu je v správe pre prijímateľa uvedené priezvisko a meno žiaka napr. D-Novák Peter, kde D znamená dopravné. 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web