obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Hodiny poradenskej činnosti výchovného poradcu 
 
Štvrtok 11,40 - 14,00
alebo v inom vopred dohodnutom termíne.
 
Poskytovanie poradenskej činnosti pre žiakov a zákonných
zástupcov, zasadnutia výchovnej komisie apod. 

 
Dôležité termíny:  
Do 20.2.2019 – zákonný zástupca podáva riaditeľke ZŠ s MŠ prihlášku na stredné školy- talentové skúšky (prihlášku odovzdať výchovnej poradkyni)  
3.4.2019 – testovanie 9  
16.4.2019 – testovanie 9 (náhradný termín)  
25.3. – 12.4.2019 – talentové skúšky  
Do 10.4.2019 – zákonný zástupca podáva riaditeľke ZŠ prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory stredných škôl  
Prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy: 
13.5.2019  - prvý termín 
16.5.2019 -druhý termín  
  
Druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy: 18.6.2019  
 

 
TESTOVANIE T9-2019 
Testovanie T9 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda). Je určené žiakom 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovania 9-2019 sa budú musieť zúčastniť aj žiaci 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom. Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Výsledky testovania rozlišujú žiakov podľa ich výkonov. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy žiakov na štúdium aj na základe výsledkov externého testovania.Matematika: čas riešenia – 90 minút. Počet úloh je 30, z toho  15 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou a 15 uzavretých úloh s výberom jednej odpovede zo 4 možností.  
Povolené pomôcky: písacie a rysovacie potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere A4, prehľad vzorcov (je súčasťou testu)Slovenský jazyk a literatúra: čas riešenia – 70minút. Počet úloh je 30, z toho 20 úloh je uzavretých s výberom odpovede zo štyroch možností a 10 úloh je otvorených s tvorbou krátkej odpovede. 
Povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro 
Nepovolené pomôcky: mobil 
 
 
 
 
 
Informácie k prijímaniu žiakov základných škôl na stredné školy  
v školskom roku 2018/2019 
Žiak základnej školy, ktorý sa uchádza o štúdium na strednej škole, si môže podať 2 prihlášky na strednú školu. V prípade, že sa hlási aj na školu alebo školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (tzv. talentové skúšky), môže si podať až 4 prihlášky (2 prihlášky na školy bez talentovej skúšky a 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou).  Rodič nahlási výchovnej poradkyni záujem dieťaťa o strednú školu, na základe čoho mu výchovná poradkyni vypíše prihlášku na SŠ. Vypísané, detským lekárom potvrdené, žiakom a jeho zákonnými zástupcami podpísané prihlášky, rodič odovzdá výchovnej poradkyni najneskôr do 10. 4. 2019 Ak sa žiak hlási na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, odovzdá ich najneskôr do 20. 2. 2019. Následne riaditeľka základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy. Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. Tieto údaje zverejní do 31. 3. 2019 na výveske školy. Kritériá na talentové skúšky zverejní do 1.2. 2019. Môžete ich získať aj prostredníctvom internetu na adrese : www.svslm.sk. Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. Po uskutočnení prijímacej skúšky riaditeľ strednej školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Stredná škola prijatým uchádzačom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Základná škola vydá žiakovi jeden zápisný lístok, ktorý  je prenosný. Ponechá si ho tá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predchádzajúci zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej strednej škole.  
Povinnosťou žiakov 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa Testovania 9 – 2019 t. j. Testovania         z dvoch učebných predmetov. Z učebného predmetu matematika a z učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Obsah testov bude rešpektovať prebraté učivo od 5. ročníka až k termínu testovania. Riaditelia stredných škôl budú pri prijímacom konaní na stredné školy prihliadať aj na výsledky testovania a zahrnú ich do kritérií pre prijatie do školy.   Ak žiak v Testovaní 9 – 2019 dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť aspoň 90 %, nerobí prijímacie skúšky, toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 
 Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v stredných školách.  
 Na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku slúži portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk.  
O príprave žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie zverejnené na http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania.  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web