obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Aktuality
Informácie o aktivitách, na príprave ktorých sa podielalali pedagogickí zamestnanci a žiaci našej školy
 
Súťaž Vesmír plný vedomostí 
Žiaci 5. ročníka sa 16.decembra 2019 zúčastnili súťaže Vesmír plný vedomostí, ktorú organizovalo CVČ Prievidza v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom. R. Šindler obsadil 3.miesto a M. Škriniar vyhral 2.miesto. Ostatní súťažiaci boli úspešní riešitelia: L. Gromová, M. Grom, J. Zajacová, S. Lacko, T. Hoza, D. Macková, L. Žember, T. Hianiková 
Z.: Mgr. Kutáleková 
 
Olympijský odznak pohybovej všestrannosti 
V mesiaci január 2020 Mgr. Mariana Lipovská zrealizovala projekt I. vynoveného ročníka Olympijského odznaku pohybovej všestrannosti. Do projektu zapojila 11 – 12 ročné žiačky, z ktorých tri získali bronzový odznak: P. Čertíková, D. Gebrlínová a V. Majdanová.  
Z: Mgr. Lipovská      
 
Veľký olympijský kvíz – II. kolo 
V rámci telesnej výchovy Mgr. Mariana Lipovská zapojila sedemnásť žiakov do II. kola Veľkého olympijského kvízu, kde žiaci mali za úlohu správne zodpovedať na 50 otázok zo športu.  
Z: Mgr. Lipovská      
  
Cudzie jazyky – okresné kolo olympiády v anglickom jazyku,  
Dňa 15. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili dve žiačky. V kategórii 1A získala Miriam Škandíková 1. miesto z celkového počtu 17 žiakov a získala 54 bodov z celkového počtu 70 bodov. Žiačka postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 12. 2. 2020 na ZŠ Centrum v Dubnici n. Váhom.  
V kategórii 1B získala Pavla Kulichová 9. miesto z celkového počtu 23 žiakov a bola s počtom získaných 54 bodov zo 70 bodov úspešnou riešiteľkou. 
Z: Z. Wáclaviaková, E. Greschnerová, A. Gendiarová 
 
Vybíjaná st. žiačky 
15. 1. 2020 sa naše žiačky zúčastnili obvodného kola súťaže vo vybíjanej v CVČ v Prievidzi, kde vyhrali všetky zápasy so súperkami z Koša, Lazian i Nitrianskeho Pravna (1. Bojnice, 2. Pravno, 3. Lazany a 4. Koš), a tak postúpili do okresného kola, ktoré odohrali 21. 1. 2020 v ZŠ Šafárika PD so súperkami z Chrenovca, Prievidze a Nitrianskeho Pravna a umiestnili sa na 3. mieste (1. Nitrianskej Rudno, 2. Chrenovec, 3. Bojnice, 4. Prievidza-Rastislavova.). Reprezentovali nás: A. L. Tvrdá, Z. Turančíková, A. Drozdová, A. Čalavová, K. Píšová, L. Pastieriková, I. S. Tonhajzerová, S. Patočová, L. Pekárová, N. Cagáňová, E. Dömötörová a T. Kršková. Dievčatá na súťaž pripravovala Mgr. Mariana Lipovská.  
 
Okresné kolo Šalianský Maťko 
Dňa 22. 1. 2020 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali žiaci Natália Kiabová, Nina Pažická a Viktor Daubner. Podali výborné recitačné výkony. Hoci sa neumiestnili na prvých troch miestach, porota ich výkony pochválila. 
  
Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9.ročníka 
Dňa 22.1.2020 sa konalo rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9.ročníka. Cieľom bolo poskytnúť rodičom informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v okrese Prievidza a kritériách prijímacieho konania. Na rodičovské združenie boli pozvaní zástupcovia stredných škôl nielen z okolia Prievidze, ale zastúpenie mala aj Súkromná stredná škola z Považskej Bystrice. Prítomní boli nielen rodičia, ale aj niektorí žiaci 9.ročníka, ktorí mali možnosť konzultovať prípadné otázky ohľadom štúdia priamo so zástupcom tej ktorej strednej školy. O duálnom vzdelávaní získali rodičia a žiaci informácie hlavne od p. Lovása , zástupcu firmy Brose, ktorá spolupracuje formou duálneho vzdelávania so strednou školou v Handlovej.  
Z.:Mgr. Alena Čibiková 
 
Školské kolo dejepisnej olympiády  
Dňa 22.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho spolu 11 žiakov – 2 v kategórii F: T.Gordanová a R.Vážan zo 6.A triedy, 1 v kategórii E: N.Zajac zo 7.A triedy, 3 v kategórii D: L.Benková, P.Ďureje, A.D‘Orsi z 8.B triedy, 5 v kategórii C. P.Kulichová, V. Nikmonová, V. Mečiarová, D.Hrabovská z 9.A triedy a K.Mekyšová z 9.B triedy. Žiaci boli skúšaní formou testu, prvá časť bola z M.R.Štefánika a druhá časť pre každú kategóriu podľa pokynov Iuventy. Do okresného kola, ktoré sa bude konať 14.2.2020, úspešne postúpili : T. Gordanová, R. Vážan, N.Zajac, A.D‘Orsi, D. Hrabovská, K.Mekyšová.  
Z.: Mgr. K. Tirteyová 
  
27.1.2020 – klasifikačná porada za I. polrok 
Zhodnotili sa výsledky za I. polrok 2019/2020. Bolo udelených 27 pochvál triednym učiteľom  
a 14 pokarhaní triednym učiteľom, 4 pokarhania riaditeľom školy. 236 žiakov prospelo s vyznamenaním z toho 136 žiakov z priemerom 1,00, 95 žiakov prospelo veľmi dobre, neprospel 1 žiak. Celkový priemer školy: 1,39. 
 
Švihadlom k zdravému pohybu 
Nakoľko fyzická výkonnosť našich žiakov každoročne klesá, snažíme sa ich zapájať do rôznych športových aktivít. Za mesiac január Mgr. Mariana Lipovská zorganizovala I. ročník školského kola súťaže skákanie na švihadle pod názvom: Švihadlom k zdravému pohybu – pokus o rekord. Do súťaže sa hneď aktívne prihlásilo 38 žiakov – najlepších skokanov 5. až 9. ročníka. Ich úlohou bolo v časovom limite za 1 min urobiť čo najviac preskokov cez švihadlo. Piatim žiakom sa podarilo urobiť počet preskokov v danom čase bez prerušenia (J. Mocko 156 x, S. Patočová 155 x, I. Kuvshinnihova 146 x, P. Hraňová 135 x, L. Titková 135 x) a dvom žiakom s jedným prerušením (K. Píšová 158 x, J Mikula 135 x). Umiestnenie žiakov bolo nasledovné: 1. miesto získala K. Píšová 158 x, 2. miesto J. Mocko 156 x, 3. miesto S. Patočová 155 x (4. I. Kuvshinnihova 146 x, 5. K. Kulich 138 x, 6. N. Bellová 136 x, 7. P. Hraňová 135 x, J. Mikula 135 x a L. Titková 135 x).  
 Z: Mgr. Lipovská      
 
Lyžiarsky výcvik 1. ročník 
V dňoch od 27.1. do 31.1. 2020 sa 29 žiakov prvého ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline, ktorá im učarila krásnym prostredím. Na zasnežených svahoch sa 21 žiakov pod vedením lyžiarskych inštruktorov zdokonaľovalo v lyžiarskom umení. Našich 8 lyžiarov začiatočníkov sa učilo zvládnuť základné lyžiarske pohybové zručnosti, ako je: držanie, nosenie, pripínanie a odopínanie lyží, výstupy do svahu, vstávanie po páde, brzdenie a zastavenie, oblúky v pluhu. Všetci žiaci boli za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení diplomami a sladkými odmenami. 
Z: Mgr. Z. Lukáčiová 
  
Palacinková show 
Dňa 30.1. 2020 sa žiačky Yenifer Brániková a Ivana Rudinská zúčastnili súťaže v príprave a pečení palaciniek na SOŠ v Partizánskom pod názvom Palacinková show. Dievčatá museli za určitý časový limit upiecť dve palacinky z pripraveného cesta, následne ich naplniť a ozdobiť. Na súťaž sa pripravovali na krúžku Maškrtníček pod vedením Mgr. Idy Bátorovej. Zaregistrovaných bolo 12 družstiev. Trojčlenná porota hodnotila nielen chuť náplne, ale aj dekorovanie. Palacinky na tanieroch vyzerali naozaj krásne. Hosťom súťaže bol Vilo Habo z relácie Moja mama varí lepšie, ktorý ukázal flambovanie palaciniek. Tešíme sa, že nadobudnuté skúsenosti a zručnosti bude môcť využiť aj budúci rok. 
Z.: Mgr. Bátorová 
 
Domáce kolo fyzikálnej olympiády 
V mesiacoch január a február prebieha domáce kolo fyzikálnej olympiády. Zapojili sa 3 žiaci z 8.ročníka a 2 žiaci z 9.ročníka. V mesiaci marec bude okresné kolo fyzikálnej olympiády.

 
Domáce a školské kolo chemickej olympiády  
V mesiacoch január a február prebieha domáce a školské kolo chemickej olympiády. Do riešenia sa prihlásilo 6 žiakov deviateho ročníka. V mesiaci marec prebehne okresné okolo chemickej olympiády.
Z.: Miroslav Rybár
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web