obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Školský klub detí 
Oznamy 
 
 Letná činnosť 2020 v školskom klube detí 
Počas letných prázdnin školského roka 2019/20 pripravuje školský klub pri ZŠ s MŠ Bojnice prázdninovú činnosť v v troch týždenných turnusoch čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. V turnuse je limitovaný počet max. 20 detí. 
Termíny turnusov:  
1.      týždeň – 6.7.2020 - 10.7.2020 - určený pre deti z III. oddelenia + deti vych. Duvačovej 
zodp. Mgr. Bošková 
2.      týždeň - 13.7.2020 – 17.7. 2020 – určený pre deti z I. oddelenia + deti vych. Duvačovej 
zodp. Bc. Petrisková 
3.      týždeň - 20.7.2020 – 24.7.2020 - určený pre deti z II. oddelenia + deti vych. Duvačovej 
zodp. Mgr. Soláriková 
 
V prípade väčšieho záujmu sa bude robiť výber podľa vopred stanovených podmienok. 
 
Činnosť sa bude organizovať podľa vopred pripravených plánov, ktoré sa môžu meniť vzhľadom na počasie a zmenu organizačného zabezpečenia aktivity. Pre deti budú pripravené vychádzky do okolia, kvízy, súťaže a iné. Pri plnení plánu a organizovaní činnosti sa budú dodržiavať predpisy BOZP a organizačného poriadku ŠKD pri ZŠ s MŠ Bojnice. 
 
Poplatky potrebné na realizáciu letnej činnosti ŠKD:    
- 6 € - poplatok za ŠKD, ktorý je potrebné uhradiť na účet školy do konca šk. roka 
- 15 € - vstupné, odmeny- uhradiť u vychovávateliek po dohode s nimi 
- 5,75€ - obedy na týždeň (cena jedného obeda 1,15€) - uhradiť v školskej jedálni 
 
Deti na letnú činnosť treba prihlásiť do 20. júna záväznou prihláškou nasledovne:                      
- osobne, ak momentálne dieťa chodí do ŠKD,                  
- elektronicky cez portál bezkriedy.sk jednotlivým vychovávateľkám . 
 
Zoznamy detí, ktoré budú zaradené do letnej činnosti budú zverejnené na stránke školy a  pri hlavnom vchode do školy dňa 24.6.2020. 
 
i-pdf.gif
______________________________________________________________________________ 
Rozhodnutie zriaďovateľa školy o pozastavení úhrad mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na činnosť školského klubu detí  
Mesto Bojnice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Bojnice, so sídlom: Školská 292/7, 972 01 Bojnice, IČO: 031201628, v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 na území mesta, prerušením prevádzky škôl a školských zariadení na území mesta od 13.3. 2020 a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
  
pozastavuje úhradu mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na činnosť školského klubu detí od 1. apríla 2020 pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí v rámci Základnej školy s materskou školou Bojnice. 
 
O opätovnom zavedení úhrad mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na činnosť školského klubu detí budete informovaný rozhodnutím/oznámením zriaďovateľa. 
 
 
i-pdf.gif
 
 
 
 
Oddelenia a vychovávateľky 
I.
Bc. Elena Petrisková - vedúca vychovávateľka
II.
Mgr. Mária Soláriková
III.
Mgr. Katarína Bošková
IV.
Mgr. Monika Duvačová
 
 AKTIVITY ŠKD
 Informácie o aktivitách, na príprave ktorých sa podielalali pedagogickí zamestnanci a žiaci ŠKD
 
Február 2020
 
Fašiangové tvorivé dielne 
Pani vychovávateľky v školskom klube vedú deti k ľudovým tradíciám. Prežívame čas fašiangov. Je to čas zábav, Maškarných plesov. V I. oddelení deti s pani vychovávateľkou vyrábalifašiangové masky. Na tvorivé dielne sa zodpovedne pripravili. Priniesli zaujímavý prírodný materiál a ozdoby. Strihali, kreslili, lepili a so záujmom tvorili. Medzi najkrajšie patrili: šašo, slon, sova, žirafa, had, žabka a iné. Na záver deti vyhodnotili najkrajšie masky. Vystavili ich na paneli ŠKD,  vyzdobili si nimi školský klub a tešia sa na Maškarný ples. 
Z.:   Bc. Elena Petrisková 
 
Valentínske súťažné popoludnie 
 Láska je súčasťou každého a v jej duchu vedieme aj deti v školskom klube. V piatok 14. februára sa stretli deti v I. oddelení ŠKD na Valentínskom súťažnom popoludní. Súťažili v dobrovoľných dvojiciach v piatich disciplínach: najzaujímavejšie zoznámenie sa, najlepší tanečný pár, najkrajšie srdiečko, valentínske stretnutie. Prekvapili najmä prváci Laurinka a Max. Víťazným párom sa stala Mia a Matej. Súťažiacich hodnotila detská porota. Deti tancovali, zabávali sa. Na záver si zvolili po roku Valentína a Valentínku. Tento rok titul získali Mia a Matej. Podujatie sa vydarilo. Láska sa sústreďuje na dobro v živote a robí nás šťastnými. Dávajme ju našim deťom – zaslúžia si ju. 
Z.: Bc. Elena Petrisková 
 
Maškarný ples v ŠKD 
 V piatok 21. februára sa zabávali v ŠKD deti na Maškarnom plese. Prišli oblečené v krásnych maskách ako princezné, šašovia, zvieratká, čarodejnice, futbalisti, víly, vojaci špageta a iné. Po promenáde a predstavení masiek porota vyhodnotila tie najkrajšie a odmenila. Víťaznou maskou sa stala špageta – Eliáško. Deti sa zabávali. Súťažili o najlepší tanečný pár, zatancovali si klobúkový a metlový tanec. Vyhlásili aj masku diváka. Stala sa ňou opäť maska špageta – Eliáško. Deťom spríjemnili podujatie aj starostliví rodičia, pripravili im občerstvenie.  
 Z.: Bc. Elena Petrisková 
 
Zimná súťaž Kinderlandu 
Naše oddelenie sa zapojilo do zimnej súťaže Kinderlandu „O najkrajšieho snehuliaka nielen zo snehu“. Prváci 1.A a 1.B triedy našej školy spoločne vytvorili výnimočného snehuliaka z troch lôpt (basketbalovej, plážovej nafukovacej a fit lopty), ktoré obalili toaletným papierom, vložili do veľkého bieleho igelitového vreca a previazali povrázkom tak, aby mal snehuliak krajšiu formu, ako keby ho vymodelovali zo snehu. Deti mu prilepili gombíky z čierneho farebného papiera v tvare vlastných rúk (detská ruka je v loge vyhlasovateľa súťaže), nasadili červenú čiapku a na krk mu nezabudli priviazať dlhý červený šál. Nakoniec sme mu priložili aj metlu, aby mal kompletné vybavenie ako sa na snehuliaka patrí a spolu s ním sme sa odfotili. Fotografie sme zaslali do súťaže a netrpezlivo čakali na lajky z verejnosti. 8. februára sa súťaž ukončila a náš snehuliak získal piate miesto.  
Z.: Mgr. Soláriková 
  
Tvorivé dielne Valentín 
Počas dvoch dní, 10. a 11. februára, sme sa v školskom klube venovali tvorivým dielňam, ktoré boli tematicky zamerané na oslavu sviatku Svätého Valentína. V úvode sme si pripomenuli tradíciu tohto sviatku a hovorili sme o tom, ako ho na Slovensku oslavujeme. Aj keď sa tento romantický deň mení na komerčný sviatok, s deťmi sme hovorili o jeho podstate: prečo je láska v živote dôležitá, akým spôsobom a ako často ju prejavujeme a aké pevné piliere v živote tvoria dobré vzťahy medzi ľuďmi. Keďže v škole bola pre žiakov pripravená „Valentínska pošta“, v tvorivých dielňach sme vyrábali srdiečka, drobné darčeky a pozdravy pre kamarátov a kamarátky. Pri práci sme použili rôzne techniky a materiály. Týmto sme sa vlastne spoločne pripravovali na oslavy Sv. Valentína.  
14. februára sme si vyzdobili triedu a deti si priniesli malé občerstvenie. Celá príprava vyvrcholila spoločnou „Valentínskou párty“. Cieľom tejto aktivity bolo budovať a udržiavať priateľstvo medzi deťmi, rozvíjať ich komunikačné a sociálne zručnosti. Párty sme otvorili niekoľkými citátmi o láske a priateľstve. Nechýbali na nej sociálno-komunikačné hry, ako napr. klbko priateľstva, objatia, prekážková dráha naslepo, ale aj zábavné hry a súťaže, ako napr. lov srdiečok... Na záver sme vyhlásili „Najobľúbenejšie dievča“ a „Najobľúbenejšieho chlapca“ v našom kolektíve. Víťazi dostali „jedlé“ medaily v tvare perníkového srdca a všetci účastníci sa obdarovali srdiečkami, ktoré vyrobili na tvorivých dielňach.  
Z.: Mgr. Soláriková 
  
Tvorivé dielne Fašiangy 
Predposledný februárový týždeň sme venovali ľudovým zvykom a tradíciám z fašiangového obdobia. V dňoch 17. a 19. februára sme mali tvorivé dielne, ktorých obsahom bola výroba masiek dvojakého druhu: škrabošiek na oči a pokrývok hlavy (korunky, klobúky..), na ktoré sme použili rôznorodý materiál (trblietky, filc, pierka, kamienky, krepový papier...). Tvorivé dielne sme otvorili piesňou „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde..“. Počas výroby masiek sme viedli rozhovor o tom, ako sa toto obdobie veselosti a zábavy oslavovalo kedysi a ako teraz. Najkrajšiu masku sme odmenili a niektoré vyrobené masky sme použili na výzdobu triedy v ŠKD v piatok na karnevale.  
Z.: Mgr. Soláriková 
  
Rozprávkové popoludnie v knižnici 
20. februára sme sa zúčastnili podujatia „Rozprávkové popoludnie v knižnici“. V mestskej knižnici nás privítala pani Katarína Gabrišová, ktorá pripravila deťom čítanie „O snehuliakovi s horúcim srdcom“. Obetavý snehuliak sa roztápal nielen v mysliach detí, ale aj nakreslený na tabuli. Deti postupne zotierali z neho všetko, čo sa v rozprávke na ňom roztápalo. Po odznení emotívneho príbehu sme diskutovali o dôležitosti vzájomnej pomoci medzi ľuďmi. Dojemný príbeh zavŕšili zimné hádanky. Každý, kto uhádol riešenie, si mohol vybrať sladkosť z okienka „čarovného domčeka“. Na záver sa deti interaktívne zoznamovali s bohato ilustrovanou knihou o zvieratkách, ktoré v zime spia. Mnohé boli pre deti veľkým prekvapením. Ďakujeme veľmi pekne zamestnancom knižnice za zmysluplno strávené popoludnie, ktoré pomáha u detí budovať pozitívny vzťah k čítaniu.  
Z.: Mgr. Soláriková 
  
Veľký detský karneval v ŠKD 
V piatok, 21. februára, sme mali v ŠKD „Veľký detský karneval“, ktorým sme zavŕšili fašiangové obdobie. Všetky deti prišli v prekrásnych kostýmoch, a preto pri predstavovaní a následnom vyhodnocovaní masiek sme každú odmenili malou sladkou odmenou. Deti tancovali v sprievode reprodukovanej hudby (Najkrajšie detské hity), „hodovali“ (stoly boli obložené maškrtami, ktoré im priniesli rodičia) a súťažili. V zábavných súťažiach súťažili jednotlivci, dvojice aj družstvá. Nechýbalo fúkanie balónov, hra s balónmi, metlový tanec, triafanie loptou do koša, „papierový“ beh, na hada....atď. Všetci víťazi boli odmenení sladkou odmenou.    
Z.: Mgr. Soláriková 
  
Zimná súťaž „O najkrajšieho snehuliaka nielen zo snehu.“ 
ZŠ s MŠ Bojnice sa zapojilo do zimnej súťaže Kinderlandu „O najkrajšieho snehuliaka nielen zo snehu“, práve vďaka oddeleniam ŠKD. Prvé oddelenie, 1.A a 1.B triedy, spoločne vytvorili výnimočného snehuliaka z troch lôpt (basketbalovej, plážovej nafukovacej a fit lopty), ktoré obalili toaletným papierom, vložili do veľkého bieleho igelitového vreca a previazali povrázkom tak, aby mal snehuliak krajšiu formu, ako keby ho vymodelovali zo snehu. Deti mu prilepili gombíky z čierneho farebného papiera v tvare vlastných rúk (detská ruka je v loge vyhlasovateľa súťaže), nasadili červenú čiapku a na krk mu nezabudli priviazať dlhý červený šál. Nakoniec mu priložili aj metlu, aby mal kompletné vybavenie ako sa na snehuliaka patrí a spolu s ním sa odfotili. Tretie a štvrté oddelenie ŠKD vytvorili spoločne snehuliaka z toaletných roliek. Spravili tri kruhy, tak aby predstavovali telo celého snehuliaka. S pomocou pomohli pani vychovávateľky, nakoľko bola potrebná tavná pištoľ. Z vystrihnutých rúk, ktoré si deti obkreslili, vytvorili kamarátovi krásny dlhý šál. Z krepového papiera mu vyrobili gombíky a z farebného papiera nos, metlu a pripevnili na snehuliaka. Na hlavu nasadali krásny slamený klobúk. Potom sa všetky deti odfotili so snehuliakom a nad ním držali nadpis Kinderland. Fotografie sme zaslali do súťaže a netrpezlivo čakali na lajky z verejnosti. 29. februára 2020 sa súťaž ukončila a snehuliak z tretieho a štvrtého oddelenia získal tretie miesto, ktoré žiaľ nebolo nijako odmenené, nakoľko trebalo sa umiestniť na prvých dvoch miestach a tretie miesto vyberal tím zábavného parku Kinderland. Snehuliak našich šikovných prváčikov skončil v prvej desiatke. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakov za ich lajky.  
Mgr. Bošková 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web