obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Usmernenie k platbe mesačného príspevku za ŠKD v zmysle vnútorného predpisu
č. 26/2013
 
  
V zmysle VZN-9-2011 mesto Bojnice určilo výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD vo výške 6,00 EUR. 
  
Úhradu príspevku za školský klub detí sa realizuje bezhotovostným prevodom. 
Ak zákonný zástupca vo výnimočných prípadoch nemá založený účet, príspevok uhrádza poštovým poukazom.  
  
Číslo účtu:                  1648139659/0200 
V tvare IBAN:              SK59 0200 0000 0016 4813 9659 
  
Variabilný symbol:    tu treba uvádzať obdobie, na ktoré sa úhrada realizuje:  
- september, október, november, december v tvare 9101112. 
- január, február, marec, apríl, máj, jún v tvare 123456. 
  
Doplňujúci údaj, poznámka: priezvisko a meno žiaka ŠKD, napr. Novák Peter ŠKD 
Tento údaj je veľmi d ô l e ž i t ý, pretože bez neho je platba
neidentifikovateľná. Môže sa stať, že zákonný zástupca príspevok zaplatí, ale platba sa nám nedá identifikovať.
 
  
Je potrebné, aby bol príspevok na žiaka zaplatený jednorazovo: 
- september, október, november, december vo výške 24,00 € do 30. 9.  
- január, február, marec, apríl, máj, jún vo výške 36,00 € do 31. 1.  
   
Ak do uvedeného termínu nebude príspevok zaplatený, zákonný zástupca bude upozornený na možnosť vylúčenia žiaka z ŠKD. 
  
 Platby určené na nový kalendárny rok prosíme realizovať vždy
až od  j a n u á r a.
 
  
  
  
PaedDr. Eva Rybárová 
      riaditeľka školy 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web