obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 - Materská škola 
    Usmernenie k platbe 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
KONTAKT MŠ  Tel.: 5430336    
                                            E-mail: msbojnice@gmail.com 
 
i-pdf.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
 
 
OZNAM 
 
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa koná  2. a  3. mája 2019. Na zápis je potrebné prísť aj s dieťaťom a priniesť so sebou rodný list dieťaťa. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ u zástupkyne ZŠ s MŠ pre MŠ, alebo si ju stiahnuť na stránke ZŠ s MŠ Bojnice : www.zsmsbojnice.stranka.info 
 
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. ( ďalej len ,, vyhláška MŠ SR č. 306/2008 
Z. z.“ ) 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 
-          spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 
-          dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 
-          dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 
-          dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: 
-          ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 
-          s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  
-          s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 
Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Riaditeľ MŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. 
 
Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 5 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto prijme iné dieťa. 
  
                                                                               Bc. Iveta Adámiková 
                                                                          zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ 
 
Fotografie z priestorov materskej školy
priestoryms.jpgpriestoryms(2).jpgpriestoryms(4).jpg
priestoryms(5).jpgpriestoryms(6).jpgpriestoryms(7).jpg
priestoryms(9).jpgpriestoryms(10).jpgpriestoryms(8).jpg
 
AKTIVITY MŠ 
 
 
Jún 2019
A je tu najočakávanejší mesiac veľkých aj malých- jún.Mesiac sladkých jahôd, usmievavých čerešní a najlepších zmrzlín. V našej materskej škole sme jún začali športovo-motýliky (1.A) mali triednu športovú olympiádu.Súťažili v rôznych disciplínach-beh s prekážkami, na odrážadlách..a odmena bola..medaila! V stredu 5.6, prišli nám o svojej náročnej práci porozprávať policajti a psovodi so svojími štvornohými pomocníkmi.Pán Priehoda deťom pútavo rozprával o ich práci,aj trpezlivo odpovedal na zvedavé otázky detí, psíkovia ukázali ako vedia stopovať, reagovať na povely.Možnosť nazrieť do naozajstného policajného auta,tak to bol úžasný zážitok. Vo štvrtok 6.6 k nám prišla naša známa teta Marta zo Žiliny. Hrou na hodobných nástrojoch roztancovala všetky deti na školskom dvore. V pondelok 10.6 sme išli na výlet na Rematu.Dva plné autobusy doviezl detii na určené miesto.Tu sa deti zoznámili s rôznymi druhmi zvierat a vtákov.Pod dozorom zamestnanca tohto zariadenia ich mohli nakŕmiť dobrotami ako jabĺčkom, mrkvou..Po tejto ukážke zvierat nastala zábava- hry na preliezkach,hojdačkách, trampolíne,odrážadlách, bicykloch. Po týchto aktivitách deti dostali malé občerstvenie a samozrejme každý zjedol svoju dobrotu, ktorú si priniesol so sebou-to bola hostina!Cestou naspäť do MŠ sa plní dojmov rozprávali, čo zažili, čo sa im páčilo.Niektoré deti mali ako najväčší zážitok aj cestovanie v autobuse,veď sa viezli po prvý-krát. Hneď v stredu sme sa vybrali do rozprávkového zámku.Tu nás už čakala Dorotka so svojím príbehom v krajine OZ. Na piatok 14.6 sme sa všetci veľmi tešili. Spoločne s rodičmi sme oslávili Deň rodiny.Začali sme hneď veselo- tancovaním, pod vedenim p. učiteľky Mančíkovej.Deti potom spoločne s rodičmi absolvovali rôzne súťažné disciplíny, za splnenie ktorých dostali na kartičku s logom svojej triedy, razítka.Po získaní všetkých pečiatok,im ich triedne p. učiteľky dali medaile, sladké odmeny.Deti z motýlikovej triedy si odnášali aj vlastnoručne zasadenú rastlinku- palmu, ktorú si pre túto príležitosť zasadili v predstihu ,začiatkom jari, pod vedením svojích p. učiteliek D.Dolinajovej a V.Mančíkovej.Zábava na školskom dvore- na preliezkach, domčekoch, tancovaním pokračovala do neskorých popoludňajších hodín. V pondelok 17.6 sme opäť cestovali autobusom.Tentokrát to bolo len do Prievidze,do jazdeckého klubu.Deti si tu zajazdili na koníkoch, ktorí sú cvičenéí aj na hypoterapiu.Zoznámili sa s ich životom,starostlivosťou o ne, prezreli si stajne. V utorok sa deti zo žabkovej -4.triedy rozlúčili s MŠ,aj všetkými kamarátmi. V stredu 19.6 bola na školskom dvore diskotéka.Roztancované deti chytali bublinky, ktoré im ujo púšťal do tanca.V popoludňajších hodinách sa konala rozlúčka predškolákov z lienkovej-3. triedy.Svojím programom- pásmom básní, piesní a tančekov potešili svojích rodičov.Všetkým predškolákom želáme veľa úspechov v ZŠ,nech sa im darí! 20. 6 deti zo žabkovej triedy navštívili v Handlovej Hornonitrianske banské múzeum. Deti z lienkovej triedy sa boli v knižnici rozlúčiť s tetami knihovníčkami,ktoré im opäť pripravili zaujímavé dopoludnie plné hádaniek,riekaniek.Sladká odmena, ktorú dostali pri odchode – to bol bonus navyše. 25.6 Tento deň sme mali najväčší výlet.Cestovali sme až do Žiaru nad Hronom ,do Planetária.Tu im ujo pútavým rozprávaním priblížil jednotlivé planéty vo vesmíre.Teta im premietla rozprávku o zvedavých zvieratách,rakete aj kozmonautoch. Jún sa pomaly končí.Nastane čas prázdnin, dovoleniek, oddych.Prajem vám v mene všetkých pracovníkov MŠ, aj svojom, aby ste prázdniny prežili v kruhu svojích detí, šťastní, spokojní,aby ste s nimi prežili veľa krásnych spoločných chvíľ.  
 
Autor:     D.Dolinajová 
 
Máj 2019
Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov roka.Celá príroda sa prebúdza k životu.Všetko kvitne,príroda ukazuje svoju krásu a nádheru.Aj ked sa počasie každým rokom mení my všetci sa tešíme na tento mesiac ,pretože sa k nemu viaže množstvo významných udalostí a tradícií. Druhá májová nedeľa nám každoročne pripomína jeden z najkrajších darov,ktoré tu na zemi človek má,dar starostlivej a milujúcej matky.Svoju lásku a vďaku sme našim mamám vyjadrili v podobe vystúpení. V Dome seniorov a v kultúrnom dome v Dubnici boli vystupovať deti z lienkovej triedy so svojimi p.učiteľkami.Na všetkých triedach sme pripravili mamičkám pásmo básní ,piesní a tančekov a pravdaže sme im nezabudli ani vlastnoručne vyrobiť darčeky . Len čo slnko ukázalo svoje lúče,zobrali sme kolobežky,odrážadká a bicykle a zasúťažili sme si na školskom dvore. Svoju telesnú zdatnosť predviedli deti zo žabkovej tr.v triednom kole atletických disciplin, kde zvíťazili hod do diaľky Samko Sviba, skok do diaľky Karolína Cipov beh na 20 m Matias Hoza Tieto deti našu MŠ reprezentovali aj na Športovej olympiáde v MŠ Nedožery Brezany,odkiaľ sme si odniesli 1. miesto v hode do diaľky, ktoré získal Samko Sviba. Slnečné dni sme využívali aj na vychádzky do blízkeho prírodného okolia,kde sme sa oboznamovali s drobným hmyzom,ale aj rastlinkami z ktorých si môžeme uvariť výborný čaj. Medzi predškolákmi prebehla súťaž v matematicko-logickej olympiáde,kde najvyšší počet bodov získala Nikolka Nedeljaková. Posledný májový týždeň sme sa vybrali na výlet do ZOO spoznávať exotické zvieratá a v MŠ nás potešilo divadielko o Dinosaurovi.Keďže šk.rok ešte nekončí,tešíme sa na prekvapenia ,ktoré nás čakajú v mesiaci jún.  
 
Autor:     Monika Dzinová 
 
Apríl 2019
1.4.2019 - Lienková trieda navštívila veterinárnu ambulanciu MVDr. L. Smatanu. Zoznámili sa s priestormi – ako napríklad čakáreň, röntgen, operačná miestnosť. Pohrali sa so zvieratkami. Zamestnanci s úsmevom odpovedali na zvedavé otázky detí. Obohatení o nové poznatky sme odchádzali späť do MŠ. Všetkých päť tried MŠ sa potešilo a taktiež zapojilo do divadelného predstavenia „Cesta okolo sveta.“ 3.4.2019 sa v MŠ uskutočnil pre novoprijaté deti od septembra 2019 Deň otvorených dverí. Spolu s rodičmi sa oboznamovali s prostredím, s personálom, a IKT. Všetkým prítomným deťom sa páčilo. Zapájali sa do vopred určených aktivít. Za odmenu každý dostal darček. V odpoludňajších hodinách sa predškoláci so svojimi p. učiteľkami zúčastnili otvorenej hodiny v ZŠ. V ZŠ ich čakali pani učiteľky, ktoré deťom pripravili milé aktivity – AJ, cvičenie v telocvični, práca s počítačom, zručnosť si precvičili pri strihaní, lepení. V sprievode svojich rodičov plný zážitkov odchádzali domov. Ako každý mesiac i v apríli bolo 1x do týždňa saunovanie, 2x do mesiaca logopédia a na každej triede sa uskutočnilo RZ. V priestoroch mestskej knižnice pútavým rozhovorom priblížila za celý tím knihu „Websterovci“ – spisovateľka Vanda Rozembergová. Na záver bola i autogramiáda. Pre predškolákov nastala významná udalosť - zápis detí do 1. ročníka. V sprievode rodičov deti boli veľmi odvážne, veselé a šikovné. Obľúbená teta Marta zo Žiliny so svojimi priateľmi, piesňou, hovoreným slovom a hudobným sprievodom priblížili deťom „Zvieratká a les.“ Na hudobne ladenom divadelnom predstavení „Pesnička“ si deti hravým spôsobom zaspievali a zatancovali.  
 
Autor:     Bc. Iveta Adámiková  
 
1.jpg2.jpg3.jpg
4.jpg5.jpg
Marec 2019
Tak ako každý mesiac, tak aj v mesiaci marec sa v našej materskej škole uskutočnilo veľa zaujímavých aktivít zameraných na psychický aj fyzický rozvoj osobností detí. Divadlo Na hojdačke k nám zavítalo s divadelným predstavením Ako namaľovať dúhu, kde si deti prehlbovali poznatky o prírode a o farbách. Na pobavenie a rozptýlenie k nám prišiel so svojimi čarami a kúzlami ujo kúzelník Perec. Predškoláci navštívili prvé triedy v základnej škole, kde mali možnosť posadiť sa do školskej lavice a vyskúšať si ako prebieha vyučovacia hodina, kde sa prváci učia čítať, písať a počítať. Deti prvej triedy sa pochválili svojim kamarátom z materskej školy čo všetko sa už naučili a spomenuli si aj na to keď boli ešte škôlkarmi. To, či sú naši predškoláci dobre pripravený do školy prišla posúdiť pani psychologička, ktorá s nimi robila testy školskej zrelosti. Mesiac marec je aj mesiacom knihy, preto sme postupne všetky triedy navštívili mestskú knižnicu v Bojniciach, kde nám tety knihovníčky poukazovali priestory knižnice a poučili nás o tom ako správne treba s každou knihou manipulovať. Na záver nám prečítali krátku rozprávku. Pri príležitosti mesiaca knihy sme si v našej materskej škole pripravili súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Kráľ rozprávok. V každej triede sa uskutočnilo triedne kolo. Víťazi triedneho kola postúpili do školského kola. Víťazom školského kola sa stal Borisko Pažický. Aby sa naše deti rozvíjali aj po fyzickej stránke zorganizovali sme pre ne krátku turistickú vychádzku do blízkeho okolia, kde deti zdolávali jednoduché prírodné prekážky a poznávali okolitú prírodu. Zo zimou sme sa definitívne rozlúčili vynesení Moreny, ktorú sme hodili do rieky Nitry. Tešíme sa na ďalšie už jarné aktivity.  
 
Autor:     Bc. Iveta Adámiková  
 
Február 2019
Mesiac február sa niesol v našej materskej škole v znamení osláv a radosti. Hneď na jeho začiatku sme mali hudobné divadielko o dopravnej výchove, kde sa naše deti zoznámili s pravidlami dopravných predpisov a dopravných situácií, aj ako sa my, chodci máme správať v cestnej premávke. Naše deti sa zapojili do programu ,,Dental alarm", kde ich študentky medicíny - budúci stomatológovia učili hravou formou, ako sa starať o svoje zúbky. Navštívila nás opäť teta Marta zo Žiliny so svojím hudobným programom o ľudových tradíciách, zvykoch, Fašiangoch. Oboznámila nás s krojmi, piesňami a tancami, ktoré sú naším kultúrnym dedičstvom. Deti si za hudobného sprievodu jej kolegov s hudobnými nástrojmi aj zatancovali. Predškoláci navštívili tak ako každý rok ZOO školu v ZOO Bojnice, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zvieratkách žijúcich v našej ZOO, o ich spôsobe života a starostlivosti o ne. Všetky deti sa ale najviac tešili na karneval, ktorý sa uskutočnil 21.2.2019. Vyzdobili sme si krásne triedy, vestibul a plní očakávaní sa tešili na tento deň. Privítal nás veselý šašo s peknými piesňami a tancami. Výborne sme sa všetci zabávali. Hoci je mesiac február najkratší v roku, ale v našej materskej škole bol veľmi bohatý na rôzne podujatia a akcie.  
 
Autor:     Janete Šimorová uč. ZŠ s MŠ 
 
Január 2019
Mesiac január nám doprial snehovú nádielku. Najkrajšia zima je vždy tá s vŕzgajúcim snehom pod nohami, s dočervena vyštípanou tvárou od mrazu. Uzimené sýkorky sa smutne chúlili na konárikoch stromčeka prikrytého bielou perinou a tíško bezradne čakali na nejakú dobrotu. Preto sme sa o ne postarali a rozmiestnili sme kŕmidla a pravidelne im dopĺňame spolu s deťmi potravu. Nanešťastie táto krása nie je trvalá preto sme nelenili využili sme to v zimných radovánkach spoločne so školákmi zo ZŠ v spoločnom športovom dopoludní. Vyvrcholením zimných aktivít bol lyžiarsky výcvik našich predškolákov v Jasenskej doline. V mrazivých dňoch nám dobre padlo navštíviť knižnicu,kde sme si v teple vypočuli tetu Lenku a jej nové príbehy , kde sme sa dozvedeli prostredníctvom tieňového divadla o živote zvierat. Mesiac január sme ukončili hraným bábkovým divadielkom na tému „Rozprávkový vláčik“.  
 
Autor:     Soňa Koprdová uč. MŠ 
 
December 2018
Mesiac december je určite pre deti jeden z najradostnejších mesiacov, čo sa potvrdilo aj v našej materskej škole. Počas celého mesiaca prevládala radostná nálada, deti boli plné očakávania.  
Radosť im urobil Mikuláš, ktorý navštívil materskú školu spolu s anjelom a čertom a tiež teta Marta so svojím hudobno – divadelným programom pod názvom Vianoce v detskej izbičke. 
Dobrá nálada nechýbala ani na vianočných besiedkach. Deti potešili svojich najbližších pekným vianočným programom, spolu sa tešili z prichádzajúcich Vianoc.  
Predškoláci nezabudli ani na našich starkých v Centre sociálnej pomoci. Obdarovali ich vianočnými pozdravmi, anjelikmi, spolu si zaspievali koledy, čím vyčarili na ich tvárach úsmev.  
Čaro Vianoc mohli deti obdivovať na prehliadke Bojnického zámku, kde ich v zlatej sále čakal Mikuláš s balíčkami.  
V knižnici si deti vypočuli pútavé vianočné príbehy, mali možnosť prezrieť si knihy s vianočnou tematikou.  
Naši škôlkári chodili koledovať, čím šírili v Bojniciach dobrú náladu. Vytvorili vianočné ozdoby z prírodného materiálu a týmito ozdobami vyzdobili vianočné stromčeky, ktoré potešili obyvateľov a návštevníkov Bojníc. 
Svojim kultúrnym programom, ktorý nacvičili so svojimi p. uč. Monikou Dzinovou a Soňou Koprdovou otvorili podujatie Bojnický Kračúň kde sme si všetci  
popriali šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do nového roka 2019. 
 
                                     Lívia Pračková, učiteľka ZŠ s MŠ Bojnice 
 
November 2018
November je posledným jesenným mesiacom. Je čarovným obdobím plným farieb, ale aj zmien počasia a predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím. Tohtoročný november nám doprial veľa slnečných a teplých jesenných dní. Naše deti si ho dosýta vychutnali na školskom dvore, ktorý je bohato vybavený rôznymi preliezkami, drevenými domčekami či altánkom na oddych. Absolvovali viacero jesenných     turistických vychádzok do blízkeho okolia. Pozorovali, aj porovnávali ako sa  s príchodom jesene mení  príroda. Ulice, parky a záhrady boli plné opadaného lístia, ktoré vytvárali farebné koberce. Veru sa aj vyšantili a vyváľali v kopách napadaného lístia ako v perinke. Tieto dojmy a zážitky potom krásne vyjadrili vo svojich prácach, ktorými sa prezentovali na svojich nástenkách v MŠ.   
Začiatkom mesiaca sme si spolu zažili lampiónový sprievod večernými Bojnicami, ktorý prvý krát zažili aj deti z malých tried. Svojimi svetielkujúcimi lampiónmi rozsvietili naše Bojnice a spolu s rodičmi si zapísali do svojich srdiečok nový zážitok. Okrem svetla do večerného mesta priniesli radosť a veselú náladu, ktorú preniesli nielen na svojich rodičov a známych, ale aj prizerajúcich sa návštevníkov a turistov. 
Deti zažili aj množstvo umeleckých zážitkov pri sledovaní divadelných predstavení. Predstavenie TIK – TAK či divadielko KURIATKO v podaní skvelého DIVADLA NA TRAKY u detí vyčarilo spokojnosť a veľký emocionálny zážitok.  
Do triedy predškolákov prišla na návštevu teta spisovateľka Lucia Benková, s ktorou sa deti porozprávali o jej pútavých príbehoch z knižky Paleta života zajačika Čudováčika Kto vie, možno práve u niektorého z nich zažala iskierku k písaniu a o pár rôčkov si budú spolu podávať ruky ako spisovatelia pre deti a mládež. 
Hudobné divadlo LA MUZICA sa nám predstavilo hudobno – pohybovou ukážkou  s prvkami baletu, ktorý si vyskúšali aj samotné deti. Zapájali sa nielen tancom, spevom, ale aj hrou na detské rytmické nástroje. Rozžiarené detské očká a usmiate tváričky boli opäť nezabudnuteľné. 
Toto kúzelné jesenné obdobie je už však za nami. Všetci sa už tešíme na príchod zimy a ďalšie zážitky, ktoré nás budú čakať v ďalšom, už zimnom mesiaci december. 
 
Október 2018 
 
Hneď na začiatku mesiaca sa naši predškoláci preniesli do starých čias pretože navštívili výstavu starých hračiek a veci v DK v Bojniciach. Na druhý deň prišla návšteva zase k nám do MŠ a bola to naša dobrá kamarátka Simsalala s ktorou sa mi už poznáme a ako vždy sme sa s ňou poriadne nasmiali a vyšantili.  
     Samozrejme, že sme ani tento mesiac nezabudli na našich seniorov a predviedli sme im v podaní našich najstarších rôzne piesne a básne k príležitosti úcty k starším. Aj my v MŠ vieme, že musíme mať úctu aj k svoju zdraviu a preto nám prišli porozprávať o ľudskom tele to čo sme ešte nevedeli.  
     V tomto mesiaci sme sa vybrali na turistickú vychádzku a naša cesta smerovala do domu seniorov kde opäť naši najstarší potešili seniorov svojimi piesňami a básňami a oboznámi sa s prostredím. 
     Aby sme len my stále niekde nechodili tak aj k nám prišla návšteva a to rovno zo ZUŠ Bojnice a zahrali nám krásny koncert. A ako by to bolo keby sme v MŠ netancovali a nie tak z hocikým ale s Tarajkom a Poletajkou z rozprávkova ktorý nám spravili mini disco show.  
      A ako to už chodí mesiac Október je spojení s vyrezávaním tekvíc a my sme sa rozhodli celý jeden týždeň venovať týmto oranžovým „potvorkám“. Vyrezávali sme, lepili, zdobili, kreslili a všetko možné aj nemožné sme s tekvicami robili a nakoniec k nám prišla jesenná víla s ktorou sme aj s rodičmi pozapaľovali našich vyparádených svetlonosov.  
     Naši predškoláci sa už nevedia dočkať kedy zasadnú do školských lavíc tak sa tam vybrali pozrieť a zoznámiť sa s prostredím.  
     A ani sme sa nenazdali a už k nám klope na dvere nový mesiac. Kto vie ktorý to je? 

September 2018 
-          adaptácia novoprijatých  detí v MŠ  
-          aktivita ku  SVETOVÉMU DŇU MLIEKA NA ŠKOLÁCH  
-          jesenná turistická vychádzka spojená so zberom gaštanov    
-          divadelné predstavenie DROZDÍK ČIMO 
-          akcia JESENNÉ KOLOBEŽKY 
-          predstavenie v DK v PRIEVIDZI  - VESMÍRNE TAJOMSTVÁ  
-          návšteva MESTSKEJ KNIŽNICE 

-     
Jún 2018
Počas celého mesiaca nás sprevádzalo krásne slnečné počasie, ktoré prispelo k pohode a dobrej nálade. 1.jún Medzinárodný deň detí bol plný očakávania a túžby po prekvapení. - deti z kvetinkovej triedy súťažili na školskom dvore - deti z motýlikovej a slniečkovej triedy navštívili Planetárium Maximiliána Bella v Žiari nad Hronom - deti z lienkovej a žabkovej triedy sa tešili z jazdy na koňoch v Nedožeroch- Brezanoch V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom sme navštívili knižnicu. Na nádvorí deťom teta Kristínka prečítala pútavý príbeh O škôlkarke a školáčke Terezke a teta Katka Nevedkove dobrodružstvá. Uskutočnili sa divadlá - Zvieratkovo s tetou Martou na školskom dvore -Simsalala, s ktorou si zatancovali - Emulienka - Normenov svet - Palculienka Deti sa oboznámili aj s činnosťou Psovodov a tiež sanitkou, na čo slúži a s dôležitosťou poskytnutia prvej pomoci pre záchranu života Naši predškoláci mali možnosť naučiť sa základy korčuľovania v týždennom kurze INLINE FATRA SKI pod vedením inštruktorov. Predposledná júnová sobota patrila Dňu rodiny. Na našom školskom dvore bolo veselo. Deti si s rodičmi zasúťažili v rôznych disciplínach. Spoločne sme si zatancovali, zahrali sa a nechýbalo ani pohostenie. V predškolských triedach sa uskutočnili rozlúčkové besiedky. Predškoláci vystupovali v kultúrnom dome na rozlúčke deviatakov. Všetci sa už tešíme na prázdniny, tak si poprajme krásne leto, aby sme sa v septembri stretli oddýchnutí a s množstvom zážitkov a energie.  

bycikle.jpgcitanienanadvori.jpgdenrodiny.jpg
denrodiny01.jpgdivadloemulienka.jpgkolobezkari.jpg
korculiarskykurz.jpgnormenovsvetdivadlo.jpgrozluckauprimatora.jpg
sikovnicyklisti.jpgtablo.jpgsimsala2.jpg
zachranariprvapomoc.jpgzamokkvetinky.jpg
Máj 2018
Apríl so svojim vrtkavým počasím prešiel veľmi rýchlo, a už tu bol začiatok mája, pre mnohých ľudí najkrajšieho mesiaca v roku. Všade omamujúca vôňa jarných kvetov. Práve v tomto čase rozpuku nového života v prírode, hneď v prvých májových dňoch sme si pripomínali sviatok matiek. Matka – človek, ktorý dáva svetu nový ľudský život, najvzácnejší poklad. Tento sviatok sme si pripomenuli aj v našej MŠ. V každej triede si deti so svojimi p. učiteľkami pripravili pre mamičky besiedku, na ktorej rozdávali lásku plným priehrštím v podobe básní, piesní a tančekov. Dňa 13. 05. z príležitosti Dňa matiek predškoláci zo žabkovej triedy boli vystupovať s programom pre mamičky a staré mamy v Dome kultúry v Dubnici. Máj sa niesol v duchu lásky k prírode. Krásne a teplé dni sme využívali na vychádzky do blízkeho prírodného okolia. Deti spoznávali chránené stromy a rastliny, pozorovali chrobáčiky v tráve a učili sa spoznávať niektoré lúčne a okrasné kvety. Ako každý mesiac, aj v máji navštívili deti Mestskú knižnicu. Teta Katka privítala deti z kvetinkovej triedy na nádvorí knižnice. Deťom pútavo prečítala rozprávku O pštrosovi. Rozprávka sa deťom veľmi páčila. Krásne chvíle a zážitky si naši škôlkari užívali v poslednom týždni mesiaca nasledujúcimi výletmi: Návšteva planetária v Žiari Nad Hronom, výlet na Rematu , návšteva ZOO, návšteva jazdeckého klubu Nedožery Brezany spojená s jazdou na koníkoch. Obohatením pre deti bolo aj divadelné predstavenie Zázračná krajina , ktoré sa uskutočnilo 31. 05. na školskom dvore MŠ. Čoskoro sa so školským rokom rozlúčime a tešíme sa aj na ďalšie zaujímavé akcie čo nás čakajú v mesiaci jún.  

divadlozazracnakrajina.jpghvezdaren.jpgkone.jpg
nevidiaci2.jpgremata3.jpgzookvetinky1.jpg
Apríl 2018
5.4.bol v základnej škole Deň otvorených dverí.Predškoláci sa veľmi tešili čo tam uvidia aj aké prekvapenia im p.uč pripravili.Program bol bohatý...deti pracovali na interaktívnej tabuli,telocvični si vyskúšali rôzne cviky na školáckom telovýchovnom náčiní, s.p.učiteľkou sa pokúšali zaspievať anglickú pieseň,na počítačoch hrali puzzle a triedili farby.Pri poslednom kútiku si vyfarbovali,vystrihovali,lepili korunu na hlavu.Deti odchádzali domov s rodičmi natešené,plné dojmov a aj nedočkavosti kedy už pôjdu sa zapísať do tejto veľkej školy. Ten sa uskutočnil 11.4. , ktorý deti hravo a bez strachu zvládli. 12.4.predškolaci navštívili nielen ZOO ale aj ZOO-školu.Tu im teta rozprávala o centre záchrany pre zvieratká. Boli sme spolu pozrieť aj zverolekára, ktorý sa o zvieratká stará keď sú choré. 19.4.boli deti v knižnici.Na túto návštevu sa vždy tešia...o čom bude rozprávanie dnes?Teta ich zoznámila s knihou o pirátoch,ich lodi-co zaujímalo hlavne chlapcov! Aj tento mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme....DD 17.4.k nam prišla teta Marta zo Žiliny s rozprávkou O Popolvarovi. V týždni od 16.4 deti pomáhali pri skraslovani školského dvora z príležitosti Dňa zeme-touto cestou aj ďakujeme rodičom ktorí sa tiež podielali na tejto akcii.Deti spoločne vytvorili zemeguľu.... 27.4. nás navštívila Zdravka, ktorá deti hravou formou prostredníctvom rozprávky učila o zdravej výžive. Mesiac-Apríl -bol bohatý na rôzne aktivity,ktoré deti zažívali pod vedením svojich p učiteliek.A čo nám pripravia v mesiaci máj -tak to sa uz tešíme...  

dendodvzs.jpgdivadlopopolvar.jpgdod2vzs.jpg
exkurziazverolekar.jpgzdravavyziva.jpgzooskola2.jpg
Marec 2018
Ten čas ale letí, ani sme sa nenazdali a už tu máme tretí mesiac v roku – marec. V marci sa s nami počasie niekedy parádne pohralo a vykúzlilo všelijaké dni. Nekúzlilo len počasie ale aj sám ujo kúzelník, ktorý nás navštívil jedného pekného dňa a ukázal nám, že kúzlenie je veľká zábava. Keďže mesiac marec je mesiacom kníh, tak ani mi najmenší z MŠ sme si nemohli nechať ujsť príležitosť dozvedieť sa o knihách viac. Navštívili sme knižnicu, ale aj knižnica navštívila nás. No dobre, nie presne knižnica ale pani spisovateľka Gulterová, ktorá je s knihami veľmi spojená a prežili sme s ňou poučnú besedu. Ešte aby som nezabudla, keďže hovoríme o mesiaci knihy s ktorými súvisia básne a rozprávky mali sme aj kráľa rozprávok, presnejšie kráľovnú. S pomedzi všetkých detí, ktoré boli tiež fantastické to vyhrala Karolína Cipov a stala sa na tento školský rok kráľovnou rozprávok.Školský rok sa už prehupol za svoju polovicu a brány našej MŠ boli otvorené novým deťom, ktoré sa chcú učiť, zabávať, spievať, tancovať ... mali sme pre nich deň otvorených dverí počas ktorého nás prišli pozrieť a zoznámiť sa. Naši predškoláci si spravili výlet aj do Základnej školy aby videli kde budú na o rok sedieť v lavici a učiť sa. Predškoláci boli tiež potešiť svojim programom v domove dôchodcov všetky ženy pri príležitosti sviatku MDŽ.Nedá sa nespomenúť aj spevácku súťaž Spievala mi stará mať, kde sme mali zastúpenie a aj víťazov. I kategórie (3 – 6 roční) veľmi šikovné a všetky sa umiestnili na pódiových miestach: Katka Svitková III. miesto, Alexander Matlovič II. miesto, Adamko Rázga I. miesto.A tesne pred tým ako sme sa rozpŕchli na Veľkonočné sviatky náš ešte navštívilo divadlo Na traky ktoré nám zahralo zábavné ale aj veľmi poučné predstavenie V komore je myš.Marec sme ukončili s rozlúčkou zimy a vítaním jari, keď sme spoločne upálili a hodili Morenu do rieky, ktorú si deti vlastnoručne vyrobili  

besedasospisovatelkou.jpgdodvms.jpgkralrozpravok2.jpg
kuzelnik.jpgnavstevadomdochodcov.jpgnavstevakniznice2.jpg
navstevazs.jpgspievalamistaramat.jpgvynasaniemoreny.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web