obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 - Materská škola 
    Usmernenie k platbe 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
KONTAKT MŠ  Tel.: 5430336    
                                            E-mail: msbojnice@gmail.com 
 
i-pdf.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
 
 
OZNAM 
 
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa koná  2. a  3. mája 2019. Na zápis je potrebné prísť aj s dieťaťom a priniesť so sebou rodný list dieťaťa. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ u zástupkyne ZŠ s MŠ pre MŠ, alebo si ju stiahnuť na stránke ZŠ s MŠ Bojnice : www.zsmsbojnice.stranka.info 
 
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. ( ďalej len ,, vyhláška MŠ SR č. 306/2008 
Z. z.“ ) 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 
-          spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 
-          dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 
-          dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 
-          dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: 
-          ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 
-          s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  
-          s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 
Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky. Riaditeľ MŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. 
 
Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 5 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto prijme iné dieťa. 
  
                                                                               Bc. Iveta Adámiková 
                                                                          zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ 
 
Fotografie z priestorov materskej školy
priestoryms.jpgpriestoryms(2).jpgpriestoryms(4).jpg
priestoryms(5).jpgpriestoryms(6).jpgpriestoryms(7).jpg
priestoryms(9).jpgpriestoryms(10).jpgpriestoryms(8).jpg
 
AKTIVITY MŠ 
 
 Október 2019
V dňoch od 1.10.- do 4.10.2019 sme spolu s rodičmi zaplnili celý vestibul MŠ prácami detí. Pri zhotovovaní im pomohli pani učiteľky a hlavne rodičia. Výstavka prebehla pod názvom – Jesenné čarovanie z plodov záhrad, polí a lesov.                                  
1.10.2019 Deti sa zúčastnili divadelného predstavenia – Talentína na ktorom boli inšpirovaní slovom, spevom a hudbou k vyjadreniu a odhaleniu svojho talentu 
9.10.2019 prišla medzi nás naša dobrá kamarátka – Simsala, s ktorou je vždy dobrá zábava. Znova sme sa s ňou nasmiali a poriadne vyšantili. Niektoré triedy i v tomto mesiaci si ešte uskutočnili jesenné turistické vychádzky.     Samozrejme že sme ani tento rok v mesiaci október nezabudli na našich starkých. V Dome seniorov v Bojniciach s pesničkami, básničkami vystúpili dňa 14.10.2019 deti III. triedy. S krátkym pásmom vystúpili aj deti IV. triedy dňa 13.10.2019 v DK Dubnica tiež s programom pre našich seniorov – Mesiac úcty k starším.      
11.10. ,15.10. a 21.10.2019 deti I.A, I.B a II. triedy mali krásne rozprávkové dopoludnie v knižnici. Oboznámili sa s prostredím a pani vedúca umožnila deťom zážitkové čítanie z kníh o zvieratkách. Deti boli aktívne, spolupracovali. 14.10.2019 zavítala do slniečkovej triedy sl. Lucia Borková, ktorá je študentka Zdravotnej školy – odbor zubný laborant. Formou rôznych aktivít porozprávala deťom o správnom čistení zúbkov, čo k tomu potrebujú. Ešte má na pláne dve stretnutia. Touto novou aktivitou boli deti nadšené.                                                                                                          
22.10.2019 sme mali návštevu zo ZUŠ v Bojniciach. Zahrali nám na rôznych hudobných nástrojoch a zaspievali známe piesne. Talent detí bol odmenený potleskom a úsmevom našich detí.                                                                                                       29.10.2019 pomocou divadielka – Na farme – naša MŠ sa zaplnila zvieratkami a zvukmi domácich zvierat. Krásne vystúpenie deti odmenili potleskom. Kúzelné jesenné počasie každoročne oslavujeme rozsvietením svetlonosov.  
Od 21.10. do 29.10.2019 si rodiny priniesli vyrezané tekvičky. Spoločne sme ich rozsvietili. Deti na jesenné prázdniny odchádzali plné radosti a nadšenia. 
Jana Némethová 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web