obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 - Materská škola 
    Usmernenie k platbe 
 - ŠKD 
    Usmernenie k platbe 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
KONTAKT MŠ  Tel.: 5430336    
                                            E-mail: msbojnice@gmail.com 
 
 
 
ORGANIZÁCIA A OBSAH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 
-          Prevádzka materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19 je od 6, 00 hod. do 16,30 hod. 
Príchod deti do MŠ je do 8, 00 hod. Pre deti, ktoré idú na obed domov je MŠ otvorená od 11, 45 hod. do 12, 30,hod. 
Poobede sa MŠ otvára o 14, 30 hod. Posledný vstup do MŠ je o 16, 15 hod. O 15, 30 hod. sa budova MŠ kóduje. 
-          Pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 
-          Ranný filter sa vykoná pri vchodových dverách zmeraním telesnej teploty. Dieťa, ktoré má vyššiu telesnú teplotu ako 37,2 nemôže byť prijaté do materskej školy.  
-          Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie ( nielen na COVID – 19), dieťa nepreberie. 
-          V prvý deň nástupu do materskej školy je potrebné priniesť dieťaťu podpísané prezuvky, pyžamo a náhradné veci na prezlečenie. 
Povinnosti zákonného zástupcu počas doby trvania pandémie ochorenia COVID – 19 
-          Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších aj vnútorných priestoroch materskej školy obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 
-          Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, pri vchode použije dezinfekciu na ruky a dodržuje požadovaný odstup. 
-          Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
-          Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. 
-          Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. 
-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, bezodkladne o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  
 
Dokumenty na stiahnutie :
i-rtf.gif
i-rtf.gif
i-rtf.gif
i-pdf.gif
i-pdf.gif
            vyhlásenie - zdravotný stav dieťaťa 
_______________________________________________________________________________ 
OZNAM 
Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ruší stanovený limit počtu v triedach od 15. 6. 2020. To znamená, že od 15. 6. 2020 môžu do materskej školy nastúpiť aj deti, ktoré nenastúpili k 1. 6. 2020. Prevádzka materskej školy bude od 6, 30 do 16, 30 hod. Deti, ktoré nastúpia do MŠ od 15. 6. 2020 musia so sebou priniesť Vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky akútneho ochorenia, ktoré je uvedené v prílohe. Každé dieťa, ktoré nie je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky musí mať uhradené školné a poplatok za stravu. Prevádzka MŠ spĺňa všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020 sú zverejnené na stránke minedu.sk. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Rozhodnutie zriaďovateľa školy o pozastavení úhrad mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
Mesto Bojnice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Bojnice, so sídlom: Školská 292/7, 972 01 Bojnice, IČO: 031201628, v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 na území mesta, prerušením prevádzky škôl a školských zariadení na území mesta od 13.3. 2020 a v zmysle ustanovení § 28 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
 
pozastavuje úhradu mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. apríla 2020 pre všetky deti, ktoré navštevujú materskú školu v rámci Základnej školy s materskou školou Bojnice. 
 
O opätovnom zavedení úhrad mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole budete informovaný rozhodnutím zriaďovateľa. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dokumenty
i-pdf.gif
 
 
i-doc2.gif
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Fotografie z priestorov materskej školy
priestoryms.jpgpriestoryms(2).jpgpriestoryms(4).jpg
priestoryms(5).jpgpriestoryms(6).jpgpriestoryms(7).jpg
priestoryms(9).jpgpriestoryms(10).jpgpriestoryms(8).jpg
 
AKTIVITY MŠ 
 
Február 2020
 
Zima. Viete čo je na nej najkrajšie? Sánky, prechádzky zasneženou prírodou a malé vločky padajúce na, už aj tak dosť zamrznutý nos. Každý z nás dobre pozná ten pocit praskajúceho snehupod nohami. To je pár vecí, ktoré máme na zime naozaj radi. Začína mrznúť, celý sneh sa mení na veľkú snehovú guľu. Tešili sme sa na krásne zasneženú prírodu. Perinbabka však tento rok zaspala. Bolo nám to ľúto, ale nás to však neodradilo aj tak sme absolvovali turistické prechádzky po „ našich“ krásnych Bojniciach. O najznámejších a zároveň najveselších dňoch fašiangu deťom porozprávala teta Marta. Svojím hudobným pásmom im priblížila fašiangové tradície, ktoré sú spojené so sprievodmi maskovaných ľudí.Fašiangy čas veselosti, radovania, hlučnosti a hodovania. My sme ich tiež oslávili karnevalom. Všetci sa samozrejme veľmi tešili. Bola to najväčšia udalosť aká sa v tento mesiac v našej materskej škole udiala.Niektoré masky boli fakt obdivuhodné.....ťažko bolo vybrať víťaza boli ním všetci. Po rušných fašiangoch nasledovala popolcová streda, ktorou sa začínal štyridsať dní trvajúci veľký pôst. V období po popolcovej stredesa už neorganizujúžiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedyčlovek pripraviť fyzicky aj duševne na jeden z najdôležitejších sviatkov – Veľkú noc. Už teraz sa tešíme na zvyky veľkonočného týždňa, ktoré mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva pred začiatkom jarných prác. 
Autor: Koprdová Soňa 
 
 Január 2020
Po vianočných prázdninách sme sa opäť šťastne zvítali s našimi kamarátmi v MŠ obohatení plnými zážitkami z Vianoc. Vzhľadom na to, že nám v posledných rokoch perinbabka nepraje, počas prechádzok sme s deťmi pozorovali spiacu prírodu. Na školskom dvore sme umiestnili kŕmitka pre vtáčikov, do ktorých sme pravidelne sypali potravu. Spoza okien ich deti so záujmom pozorovali a tým sa učili vtáčikov spoznávať. Na základe dojmov a zážitkov v rámci vzdelávacích aktivít si v jednotlivých triedach vytvorili pekné obrázky vtáčikov a kŕmitok, ktorými si skrášlili svoju šatňu. Pravidelnými návštevami Mestskej knižnice pestujeme u detí pozitívny vzťah ku knihe. Deti ju navštevujú s obľubou, kde sa im tety Katka a Lenka s veľkou starostlivosťou venujú a oboznamujú ich s knižnými novinkami. Aktivity v knižnici sú zamerané na ročné obdobia a tak tomu bolo aj v januári. V tomto mesiaci sme pokračovali v projekte Zdravý úsmev, zameraným na ústnu hygienu. Naše deti vedieme k ľudovým tradíciam a k folklóru. 23. 01. k nám zavítal folklorista a umelec pán Juraj Dufek z Bojníc s manželkou. Pripravili si pre deti prekrásny fašiangový program. Deti toto vystúpenie veľmi emocionálne obohatilo. Tento významný umelec, jediný výrobca gájd na Slovensku je bývalým žiakom našej MŠ. Od 27. 01. – 31. 01. sa predškoláci z našej MŠ zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline. Zdokonaľovali sa v lyžovaní pod vedením lyžiarskych inštruktorov. Boli by sme radi, keby pani zima ešte nepovedala posledné slovo, aby sme mohli uskutočniť našu tradičnú zimnú olympiádu. 
Autor: Gabriela Babicová 
 
November 2019
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútika. S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem na ktorej vytvárajú farebné koberce. Posledným jesenným mesiacom je mesiac november, ktorý má svoje čaro a je niečím výnimočným. Výnimočné boli aj akcie v našej materskej škole, ktoré sú vždy originálne a nezabudnuteľné.4. novembra sme oslavovali deň materských škôl. Pri tejto príležitosti sme sa spoločne zahrali so všetkými kamarátmi z celej materskej školy rôzne hry a súťaže. Samozrejme nechýbala ani tancovačka. Na svätého Martina sme rozsvietili Bojnice tým, že sme usporiadali lampiónový sprievod. Vo večerných hodinách sme sa stretli na našom školskom dvore, odkiaľ sme sa spoločne rodičia, deti, p. uč. vybrali do mesta, ktoré sme lampiónmi rozsvietili. Tak ako každý mesiac, tak aj tento sme sa potešili divadelným predstaveniam. Tento krát to bolo divadielko o Jankovi Poljenkovi a Pesničkovo. Triedy predškolákov navštívili ZŠ, kde sa oboznámili z jej priestormi, lebo čas letí a čo nevidieť z nich budú prváci. Naše deti veľmi radi chodia do mestskej knižnice, preto sme ju navštívili aj tento mesiac jednotlivo každá trieda a oboznámili sa s novými knižnými produktmi. Tak ako každé ročné obdobie, tak aj každý mesiac v ňom je niečím výnimočný a niečím nás inšpiruje pri plánovaní našich aktivít. Tešíme sa na zimu a mesiac december, ktorý sa nesie v duchu Vianoc. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov. 
Bc. Iveta Adámiková 
 
 Október 2019
 
V dňoch od 1. 10. Do 4. 10. 2019 sme spolu s rodičmi zaplnili celý vestibul MŠ prácami detí. Pri zhotovovaní im pomohli pani učiteľky a hlavne rodičia. Výstavka prebehla pod názvom Jesenné čarovanie z plodov záhrad, polí a lesov. 1. 10. 2019 sa deti zúčastnili divadelného predstavenia Talentína, na ktorom boli inšpirovaní slovom, spevom a hudbou k vyjadreniu a odhaleniu svojho talentu. 9. 10. 2019 prišla medzi nás naša dobrá kamarátka Simsala, s ktorou je vždy dobrá zábava. Znova sme sa s ňou nasmiali a poriadne vyšantili. Niektoré triedy i v tomto mesiaci si uskutočnili jesenné turistické vychádzky. Samozrejme, že sme ani tento rok v mesiaci október nezabudli na našich starkých. V Dome seniorov v Bojniciach s pesničkami a básničkami vystúpili dňa 14.10. 2019deti III. triedy.S krátkym pásmom vystúpili aj deti IV. triedy dňa 13.10. 2019 v DK Dubnicatiež s programom pre našich seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 11.10., 15.10. a 21.10. 2019 deti I. A, I. B, a II. triedy mali krásne rozprávkové dopoludnie v knižnici. Oboznámili sa s prostredím a pani vedúca umožnila deťom zážitkové čítanie z kníh o zvieratkách. Deti boli aktívne, spolupracovali. 14.10. 2019 zavítala do Slniečkovej triedy slečna Lucia Borková, ktorá je študentka Zdravotníckej školy – odbor zubný laborant. Formou rôznych aktivít porozprávala deťom o správnom čistení zúbkov, čo k tomu potrebujú. Ešte má naplánované dve stretnutia. Touto novou aktivitou boli deti nadšené. 22.10. 2019 sme mali návštevu žiakov zo Základnej umeleckej školy v Bojniciach. Zahrali nám na rôznych hudobných nástrojoch a zaspievali známe piesne. Talent žiakov bol odmenený potleskom a úsmevom našich detí. 29.10 2019 prostredníctvom divadelného predstavenia Na farme, sa naša MŠ zaplnila zvieratkami a zvukmi domácich zvierat. Deti si z predstavenia odniesli veľké množstvo nových a užitočných informácií. Kúzelné jesenné počasie každoročne oslavujeme rozsvietením svetlonosov. Od 21.10. 2019 si rodiny priniesli vyrezané tekvice. Spoločne sme ich rozsvietili. Deti na jesenné prázdniny odchádzali plné radosti a nadšenia. 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web