obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
JEDÁLEŇ 
 
   ŠKD     
 
Pozastavenie úhrad mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. apríla 2020 
 
Mesto Bojnice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Bojnice v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 na území mesta, prerušením prevádzky škôl a školských zariadení na území mesta od 13.3. 2020 a v zmysle ustanovení § 28 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pozastavuje úhradu mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. apríla 2020 pre všetky deti, ktoré navštevujú materskú školu v rámci Základnej školy s materskou školou Bojnice.
    
Zákonný zástupca/rodič dieťa teda nemusí uhradiť poplatok za mesiac apríl a následne aj za ďalšie mesiace počas ktorých bude materská škola zatvorená. Uvedené platí aj pri úhrade stravného v materskej škole. 
  
 
ZÁPIS ŽIAKOV  
  
DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
 
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Bojnice na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 22. apríla 2020 do 24. apríla 2020 (viac v Informáciach k zápisu).    
   
Povinnosť zápisu platí podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31.8.2020 dovŕšia 6.rok veku. 
 

Dokumenty na stiahnutie:
i-pdf.gifdotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ (povinné)
i-pdf.gifsúhlas so spracovaním osobných údajov (povinné)
i-pdf.gifžiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
i-pdf.gifžiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR
_______________________________________________________________________________
OZNAM
 
OZNAM
 
Poďakovanie  
Školy zívajú prázdnotou, a napriek tomu sa vzdeláva.  
V tejto výnimočnej situácii by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorým nie je ľahostajné vzdelanie ani v týchto extrémnych podmienkach. Sú to učitelia, rodičia a samotní žiaci. Učitelia sedia hodiny za počítačmi a pripravujú materiály v elektronickej podobe v súlade so ŠVP a ŠkVP. Posielajú ich žiakom, spätne prijímajú vypracované úlohy, hodnotia a konzultujú. Rodičia nie len pripomínajú svojim deťom školské povinnosti, ale sledujú nové úlohy. Dbajú na to, aby dieťa malo úlohy splnené. Ale aj žiaci musia mať veľkú sebadisciplínu, aby bez dozoru učiteľa samostatne študovali.  
Poďakovanie patrí aj firmám, ktoré poskytli svoje vzdelávacie materiály zdarma. Tak umožnili, aby výučba na diaľku bola názornejšia a zaujímavejšia.  
Do ďalších dní Vám prajeme veľa trpezlivosti a energie na zvládnutie vzdelávania v takýchto náročných podmienkach. 
                                                                                               Vedenie školy  
 
Upozornenie
Prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali portál www.bezkriedy.sk, kde učitelia budú zadávať materiály na vzdelávanie žiakov v domácom prostredí počas uzatvorenia prevádzky školy.
 
OZNAM  
 
OZNAM  
 
OZNAM  
 
 
 
OZNAM 
Vedenie školy oznamuje, že budovy školy budú v čase od 8,00 – 13,30 hod. uzamknuté. Vstup v tomto čase bude možný len hlavným vchodom od ulice Školská. Pre vstup do budovy použite zvonček umiestnený pri vchodových dverách vľavo, prípadne zatelefonujte na telefónne čísla uvedené na dverách.   
 
OZNAM 
Vedenie školy oznamuje, že vstupná brána do areálu školy od ulice Sama Chalupku bude od 11.3.2020 otvorená v čase od 6,00 – 16,30 hod.  
 
Hlasovanie za poviedku  
Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana vyhlásilo 5. ročník literárnej súťaže v tvorivom písaní SLOVO 2019. Odborná porota vybrala do užšieho výberu aj poviedku našej žiačky Tamary Halenkovičovej Šepot vločiek.  
 
Prosíme Vás, aby ste podporili poviedku svojím hlasom na stánke:  
 
Hlasovanie pre verejnosť prebieha od 19.2.2020 do 20.3.2020 do polnoci.  
                                                                                           Ďakujeme     
 
 
 Darujte prosím 2% (resp. 3%) svojich daní pre rozvoj školy
viac 
 
 
 
Na besede bol prítomný aj pes Gordon - hlavná knižná postava  
besg2.jpgbesg1.jpg
Dňa 9.3.2020 Mestská knižnica Bojnice zorganizovala pre ročníky 1. – 4. na našej škole besedu so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou. Pani spisovateľka predstavila deťom nielen svoje knižky, ale na besede bol prítomný aj pes Gordon - hlavná knižná postava. K písaniu kníh o živote na štyroch labkách ju priviedli zvláštne okolnosti - jej prvý pes Gaston. Prvá kniha ktorú napísala má názov Život na štyroch labkách. Prvú časť knihy rozpráva ich druhý psík Gordon a ona mu v jednej časti porozpráva o Gastonovi. Gordon rozpráva svoje príbehy do jedného roka. Pani spisovateľka ďalej deťom predstavila ďalšie svoje knižky: Pes Gordon a jeho priatelia, Veľké dobrodružstvá malého havkáča, Šťastná Ježibaba, Čokoládový Gordon zo psej lúčky a Abeceda psa Gordona, ktorú si mohli žiaci kúpiť. Autorka pútavo rozprávala o ďalších príbehoch psa Gordona a aj o jeho rase a živote. Na záver pani spisovateľka podpísala knihy , deti sa jej poďakovali a už teraz sa tešia na jej ďalšiu zaujímavú knihu.
 
ZAČALI TU SNÍVAŤ SVOJE SNY ... 
fotooc1.jpgfotooc2.jpg
Dňa 17.2.2020 sa uskutočnila v základnej škole milá slávnosť. V priestoroch II. pavilónu bol slávnostne odhalený panel osobností, bývalých žiakov školy. Títo svojou prácou, alebo úspechmi v športe zviditeľnili nielen seba, ale i naše mesto, región Hornej Nitry a Slovensko. Panel svojím príhovorom uviedol do života za prítomnosti všetkých osobností a žiakov II. stupňa ZŠ primátor mesta PhDr. František Tám MBA. Medzi osobnosti patria Ing. Maroš Barok – známy slovenský geológ, zakladateľ prvého súkromného mineralogického a banského múzea na Slovensku so sídlom v Bojniciach, majster sveta v šachu v kategórii do 18 rokov Viktor Gažík, Veronika Gažíková vicemajsterka sveta v šachu v kategórii do 16 rokov, primátorka mesta Prievidza a poslankyňa Národnej rady SR JUDr. Katarína Macháčková a hádzanárske osobnosti, reprezentanti SR, ČSSR, účastníci MS, ME, OH Tomáš Mažár, Jozef Dobrotka a Jozef Škandík. Panel osobností bude aj súčasťou web stránky školy.
 
 
 Nový chodník do školy  
chodnik1.jpgchodnik2.jpg
17.12.2019 sa uskutočnilo za prítomnosti vedenia mesta a Regionálnej televízie Prievidza, prestrihnutím pásky odovzdanie opraveného prístupového chodníka do školy od ulice Školskej. Zároveň s opravou chodníka sa zrenovoval aj okrasný záhon vedľa chodníka a chodník ku školským dielňam.
 
 Základná škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Bojnice  
Má tri pavilóny spojené chodbami a átriami uprostred areálu plného zelene.   

img_7424.jpgimg_7417.jpg
Naša škola je IT akadémia partner
itakademia.jpg
 
Žiakom škola poskytuje: 
-     komplexne zrekonštruované priestory školy     
-     19 kmeňových tried
-     14 učební vybavených interaktívnymi tabuľami
-     1 učebňa vybavenú tabletmi
-     4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet
-     2 centrálne šatne
-     odborná učebňa fyzika - chémia vybavená dataprojektorom a vizualizérom
-     2 dielne - kovo a drevo vybavené dataprojektorom a počítačom
-     jazyková učebňa s notebookmi s jazykovým softvérom a interaktívnym e-beam systémom
 
-     osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD
-     učiteľské kabinety
-     zborovňa vybavená PC a kopírkou
-     školská knižnica spojená so školskou kuchynkou
-     školský bufet
-     tělocvična, fitnes tělocvična a outdoorové ihrisko
 
-     priestranný areál s ihriskami a altánkom 
  
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-     výučbu AJ, informatickej výchovy, športovo-pohybovej výchovy    
-     výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
-           zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgimg_9272.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web