obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 AKTUALITY 
 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 
JEDÁLEŇ 
 
   ŠKD     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Internetová žiacka knížka
 ______________________________________________________________________________

Súťažíme aj počas pandémie
Žiaci našej školy sa počas dištančného vzdelávania zapájali do viacerých výtvarných súťaží vyhlásených napr.: Ministerstvom vnútra SR, CVČ či Oravským KS v Dolnom Kubíne s medzinárodnou účasťou (v zastúpení Poľsko, Česká republika, Srbsko). Témou prác bolo výtvarne spracovať vianočné námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice. Poslaním súťaží bolo konfrontovať žiacku výtvarnú tvorbu, subjektívnu výtvarnú výpoveď, podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, ale taktiež priblížiť žiacku výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u mladej generácie. Žiaci našej školy prejavili o súťaž záujem kvalitou svojich kreatívne zvládnutých nápadov realizovaných maliarskou technikou, kde invenčne prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom rozmere. Spolu sa zapojilo 34 žiakov pod vedením Mgr. Lipovskej. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, že svojimi výtvarnými dielami poodhalili vlastné vnímanie sviatočného vianočného obdobia i svoju kreativitu. V rámci telesnej výchovy Mgr. Mariana Lipovská zapojila 47 žiačok do I. kola Veľkého olympijského kvízu s názvom NETRADIČNÉ ŠPORTY. Kvíz bude mať štyri kolá a bude prebiehať do konca školského roka. V rámci predmetu náboženská výchova boli žiaci pod vedením Mgr. Lipovskej zapojení do 20. ročníka projektu Detský čin roka 2020, kde svojimi hlasmi podporili záslužné skutky svojich rovesníkov a vyjadrili svoje uznanie mnohým podobám šírenia dobra v spoločnosti a ocenili aj odvahu detí v náročných životných situáciách.
Z: Z: Mgr. Mariana Lipovská
_____________________________________________________________________________

Vianočný pozdrav
Základná škola s materskou školou v Bojniciach sa zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling na svojom facebookovom účte: Branislav Gröhling- Vzdelanie je budúcnosť. Názov témy znel- navrhni vianočný pozdrav. Do súťaže sa zapojili žiaci ŠKD od Mgr. Duvačovej a žiaci druhého stupňa pod vedením Mgr. Boškovej. Vybrali sme osem žiakov a celkovo 10 prác. Päť prác vytvorili deti z ŠKD a päť prác žiaci druhého stupňa, ktorí sa dištančne vzdelávajú. Práce od Salome zo 7. A, Jakuba zo 7. B a Martina z 8. B bolo náročnejšie získať originály, ale bolo toľko ochoty, že samotní rodičia doniesli pani učiteľke návrhy priamo domov. Za toľkú ochotu im chcem veľmi pekne poďakovať. Všetkým zúčastneným žiakom našej školy držíme palce.
Z: Mgr. Bošková, Mgr. Duvačová
 ______________________________________________________________________________
 
Poďakovanie rodičom za sponzorský dar  
 
                Z iniciatívy p. Evy Matlovičovej vznikla myšlienka zakúpiť pre potreby ZŠ s MŠ v Bojniciach Defibrilátor AED SAVER ONE-A1. Sama cítila potrebu vybaviť školu týmto život zachraňujúcim prístrojom. Škola, ktorá je plná života a pohybu detí, by ho mohla potrebovať. S touto myšlienkou oslovila rodičov ďalších žiakov našej školy a 4.3.2020 sme za finančný dar od rodičov mohli prístroj zakúpiť. Aby zamestnanci mohli tento prístroj odborne obsluhovať, absolvovali    školenie prvej pomoci zamerané aj na obsluhu defibrilátora. 
def2.jpg
          V mene zamestnancov a žiakov ďakujeme p. Eve Matlovičovej ale aj ďalším rodinám, ktoré sa na finančnom dare podieľali: rod.Antolovej, rod.Daubnerovej, rod.Olega Cipova, rod.Jána Cipova, rod.Garajovej, rod.Hermanovej, rod.Judiny, rod.Kohútovej, rod.Komiskovej, rod.Luptovskej, rod.Majtanovej, rod.Matlovičovej, rod.Urbanovej, rod.Vatajovej. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dokument na stiahnutie
i-pdf.gif
 
 _______________________________________________________________________________
 
B. Gröhling: Vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední,  
sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl 
 
Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov. Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov. 
 
Bezpečné prostredie na školách závisí od postoja každého z nás. O to viac, ak sme rodičmi alebo učiteľmi. „Žijeme v pohnutých časoch a veci okolo nás sa rýchlo menia. Všetci ale chceme chrániť svoje zdravie a zdravie ľudí v našom okolí,“ povedal šéf rezortu školstva. 
 
Cestou, ako zvrátiť narastajúci počet nakazených ochorením Covid-19, je účasť na celoplošnom testovaní. „Chcel by som Vás preto vyzvať, aby ste využili možnosť ísť tento víkend na test. Viem, že možno máte množstvo otázok a možno nie všetky sa podarí do tohto času zodpovedať. Test je ale jednoduchá a rýchla možnosť, ako zistiť svoj zdravotný stav. A to je v tomto čase veľmi dôležité. Aj vďaka tomu, že sa otestujeme a budeme zodpovední, sa čoskoro budeme môcť vrátiť do škôl. Ďakujem každému z vás, ktorí pôjdu na test,“ vyzval Branislav Gröhling. 
 
Osobitne o účasť na testovaní požiadal žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov. „Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom okolí nenakazíte. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v školách,“ motivuje minister školstva. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Základné prevádzkové podmienky ZŠ s MŠ Bojnice počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 
Aktualizované 25.10.2020 
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ z 23.októbra 2020 bude organizovaný výchovno-vzdelávací proces od 26.10.2020 nasledovne: 
  
Žiaci 1. stupňa (1.- 4. ročník)sa učia prezenčne v škole podľa rozvrhu hodín. 
Vyučovanie pre žiakov 1.stupňa je povinné. 
  
Žiaci 2. stupňa (5.- 9. ročník) sa učia dištančne podľa rozvrhu hodín. 
Na komunikáciu učiteľov so žiakmi sa bude používať portál www.bezkriedy.sk  a na online vzdelávanie program ZOOM.  
Nedostupnosť žiaka zistená už realizovaným prieskumom sa bude riešiť individuálnou formou.  
V prípade, že žiak z dôvodu ochorenia alebo iného závažného dôvodu sa nemôže zúčastniť dištančného vzdelávania, je povinný zákonný zástupca túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi. 
Prosíme rodičov, aby na komunikáciu s učiteľmi nepoužívali žiacke prístupy (login, heslo). 
  
ŠKD bude v prevádzke ako doteraz.  
  
Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre žiakov 1. stupňa. 
V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, je rodič povinný ho odhlásiť zo stravy. 
 
Žiaci 5. - 9. ročníka budú všetci odhlásení z obedov v ŠJ v termíne od 26.10.2020 - do odvolania  
 
Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.  
 
Všetci žiaci vstupujú do školy s rúškom a pri vchode sa vykonáva ranný filter a dezinfikujú ruky ! 
  
Nosenie rúšok je povinné pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch  (aj v triedach) s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. 
  
Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. 
  
 
 
Povinnosti zákonného zástupcu počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19  
Zákonný zástupca :  
-         zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR) 
-         zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky 
-         dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 
-         po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
-         v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy 
 
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:    
-      podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)    
-      ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)    
predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.  
 
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  
 
Dokumenty na stiahnutie :
i-doc2.gif
i-pdf.gif
i-doc2.gif
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
OZNAMY 
Vedenie školy oznamuje, že budovy školy budú v čase od 8,00 – 13,30 hod. uzamknuté. Vstup v tomto čase bude možný len hlavným vchodom od ulice Školská. Pre vstup do budovy použite zvonček umiestnený pri vchodových dverách vľavo, prípadne zatelefonujte na telefónne čísla uvedené na dverách.   
 
 
Vedenie školy oznamuje, že vstupná brána do areálu školy od ulice Sama Chalupku bude otvorená v čase od 7,30 – 16,30 hod.  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 Základná škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Bojnice  
Má tri pavilóny spojené chodbami a átriami uprostred areálu plného zelene.   

img_7424.jpgimg_7417.jpg
Naša škola je IT akadémia partner
itakademia.jpg
 
Žiakom škola poskytuje: 
-     komplexne zrekonštruované priestory školy     
-     19 kmeňových tried
-     14 učební vybavených interaktívnymi tabuľami
-     1 učebňa vybavenú tabletmi
-     4 multimediálne učebne s PC s pripojením na internet
-     2 centrálne šatne
-     odborná učebňa fyzika - chémia vybavená dataprojektorom a vizualizérom
-     2 dielne - kovo a drevo vybavené dataprojektorom a počítačom
-     jazyková učebňa s notebookmi s jazykovým softvérom a interaktívnym e-beam systémom
 
-     osobitné priestory pre tri oddelenia ŠKD
-     učiteľské kabinety
-     zborovňa vybavená PC a kopírkou
-     školská knižnica spojená so školskou kuchynkou
-     školský bufet
-     tělocvična, fitnes tělocvična a outdoorové ihrisko
 
-     priestranný areál s ihriskami a altánkom 
  
V rámci ŠkVP a mimoškolskej činnosti:    
-     výučbu AJ, informatickej výchovy, športovo-pohybovej výchovy    
-     výučbu regionálnej výchovy, jazykovej konverzácie a prípravu na Testovanie9 a Testovanie5 
-           zlepšenie  športových, jazykových a informatických zručností v rámci krúžkov 
p1010865.jpgfchl.jpgiat.jpgp1010877.jpg
p1010887.jpgp2010002.jpgp1010876.jpgimg_9272.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web