obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Galéria osobností 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 % 
 - Projekty 
    Zlepšenie technického stavu odborných učební 
    projekt IT Akadémia 
    + projekt Digiškola 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
764_283px.jpg
 
Popularizácia v mediach:
i-doc2.gifSrdce z 3D tlačiarne
i-doc2.gifPrezentácia ScienceLab
Fotogaléria
auta1.jpgauta2.jpgmicrobit1.jpg
microbit2.jpgmicrobit3.jpgmicrobit4.jpg
radio1.jpgradio2.jpgmicrobit7.jpg
rob1.jpgrob3.jpgrob4.jpg
rob6.jpg3dnavrh1.jpg3dnavrh2.jpg
bio1.jpgbio2.jpgmat3.jpg
mat1.jpgmat2.jpgmat4.jpg
Pokračovanie projektu 
V školskom roku 2018/2019 sa pokračovalo v projekte IT Akademia - vzdelávanie pre 21. storočie. Vyučujúci chémie a informatiky sa zapojili do projektu overovaním metodík. V mesiacoch december 2018 až máj 2019 boli dodané zariadenia ScienceLab. 
 
Členovia PK sa dohodli zapojiť do projektu IT Akadémia vyplnenim dotazníkov zameraných na výber metodík na overovanie.. Na základe spracovania dotazníkov boli do projektu na šk. rok 2018/2019 zaradení Ing. Eva Schultzová ako koordinátor , Miroslav Rybár a Ing. Eva Schultzová ako overovatelia metodík a Mgr. Píšová ako pozorovateľ. 
 
Projekt IT Akadémia – využívanie ScienceLab 
V mesiaci apríl 2019 v rámci projektu IT Akadémia sa realizovalo viacero aktivít. V dňoch 3.-5. 4. 2019 sa Ing. Eva Schultzová zúčastnila na konferencii DidInfo. Overovatelia zapojení do projektu ( Mgr. Mikulášová, Mgr. Kutáleková, Mgr. Píšová, Ing. Schultzová) pripravili návrh voliteľného predmetu Prírodovedné predmety inovatívne, ktorý si môžu žiaci 6. ročníka vybrať, ak nebudú mať záujem o druhý cudzí jazyk. Žiaci 9. ročníka s Ing. Schultzovou pripravili ukážky práce so zariadeniami ScienceLab na rodičovské združenie. V priebehu mesiaca sa overili tri metodiky, z matematiky(Mgr. Mikulášová), biológie (Mgr. Kutáleková) a chémia (Miroslav Rybár). Žiaci 8. A 9. ročníka na hodinách informatiky programujú jednodoskové počítače, stavajú a programujú modely z robotických stavebníc a využívajú 3D tlačiareň. Žiaci 4. ročníka pracovali s robotickými autíčkami 
 
Projekt IT Akadémie – popularizačná aktivita 
21. 5. 2019 o 12,00 hod. v učebni IKT1 v priestoroch základnej školy v rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s CVTI SR sa na ZŠ s MŠ Bojnice konala popularizačná aktivita: Využívanie IT Science Lab vo vyučovacom procese a mimoškolských aktivitách. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s projektom IT Akadémia (prezentácia bezplatných možnostízapojenia sa do projektu, ukážky metodík, vzdelávacích a popularizačných aktivít); 
V ďalšej časti stretnutia sa realizovali ukážky práce žiakov a učiteľov so zariadeniami IT Science Lab formou WorkShopu. Informácie o projekte sprostredkovala Ing. Eva Kalužáková z CVTI SR. Celú aktivitu pripravili a prakticky so žiakmi zrealizovali koordinátorka Ing. Eva Schultzová a členovia projektového tímu ZŠ s MŠ Bojnice Mgr. Emília Mikulášová, Mgr. Ivana Kutáleková, Mgr. Veronika Píšová, Miroslav Rybár. 
 
Projekt IT Akadémia - popularizačná aktivita – prezentácia práce s Sience Lab  
Žiaci 8. a 9. ročníka s vyučujúcimi zapojenými do projektu IT Akadémia pripravili a odprezentovali pre regionálnu televíziu prácu so zariadeniami Sience Lab získaného v tomto projekte.   
 
Projekt IT Akadémie – vzdelávanie 
V mesiacoch november 2018 - apríl 2019 absolvovala Mgr. Veronika Píšová vzdelávanie Využívanie moderných IKT technológií v predmete fyzika.  
V priebehu mesiaca máj absolvovali v rámci zmluvy vzdelávanie Programovanie robotických modelov Mgr. Emíla Mikulášová a Ing. Eva Schultzová 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web