obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O škole 
    Dopravné 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 
Dopravné 
  
Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa § 4a ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, smernice MŠVVaŠ SR č. 9/2009-R z 25. júna 2009 v znení smernice č. 33/2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, smernice č. 74/2012, ktorou sa mení smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009 a smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009. 
 
Dopravné sa vypláca zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode.  
 
Pre Základnú školu s materskou školou v Bojniciach, Školská 292/7 zriadenú mestom Bojnice sa v zmysle VZN č. 2/2004 určuje školský obvod takto: 
 
1.   V meste Bojnice: územie celého mesta. 
2.   Na základe dohody s obcou Šútovce, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Šútovce. 
3.   Na základe dohody s obcou Kocurany, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Kocurany. 
4.   Na základe dohody s obcou Opatovce nad Nitrou, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce, pre žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy. 
 
Dopravné sa vypláca na bankový účet, ktorý uvedie zákonný zástupca na predpísanom tlačive a prinesie ho osobne, alebo prostredníctvom svojho dieťaťa triednemu učiteľovi, alebo na sekretariát riaditeľa školy.    
Upozorňujeme, že zmenu účtu treba  i h n e ď  oznámiť na uvedenom tlačive a doručiť do školy, pretože platby sa nám potom vracajú späť a vyplácanie dopravného sa tým predlžuje.  
 
Dopravné podľa vyššie uvedeného sa na účet zákonného zástupcu vypláca nasledovne: 
-          za mesiace september, október, november a december v mesiaci december 
-          za mesiace január a február v mesiaci marec 
-          za mesiace marec, apríl, máj a jún v mesiaci júl. 
 
V správe pre prijímateľa je uvedené priezvisko a meno žiaka a obdobie, za ktoré sa dopravné vypláca, napr. D-Novák Peter 9-12/16, kde D znamená dopravné. 
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web