obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
Hodiny poradenskej činnosti výchovného poradcu 
 
Utorok 7,30 - 10,40 
Štvrtok 10,50 - 14,00
alebo v inom vopred dohodnutom termíne.
 
Poskytovanie poradenskej činnosti pre žiakov a zákonných
zástupcov, zasadnutia výchovnej komisie apod. 

Nové 
 
 
 
 
Informácie k prijímaniu žiakov základných škôl na stredné školy  
v školskom roku 2017/2018 
Žiak ZŠ uchádzajúci sa o štúdium na SŠ (strednej škole) si môže podať 2 prihlášky na SŠ. V prípade, že sa hlási aj na školu (školy), kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností ( tzv. talentové skúšky ), môže si podať až 3 prihlášky na SŠ.  
    Vypísané, detským lekárom potvrdené, žiakom a jeho zákonným zástupcom podpísané prihlášky rodič odovzdá riaditeľovi ZŠ  (výchovnej poradkyni) najneskôr do 10. 4. 2018 Ak sa žiak hlási na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, odovzdá ich najneskôr do 20. 2. 2018. Vypísanie prihlášok zabezpečí  ZŠ, ostatné zákonný zástupca žiaka.  
            Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na príslušné SŠ najneskôr do 20. 4. 2018 Na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, najneskôr do 28. 2. 2018.  
            Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.  
Tieto údaje zverejní do 31. 3. 2018 na výveske školy. Kritériá na talentové skúšky zverejní do 1.2. 2018. Môžete ich získať aj prostredníctvom internetu na adrese : www.svslm.sk. Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.  
            Riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske školy. Prijatým uchádzačom oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. ZŠ vydá žiakovi jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej SŠ a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predchádzajúci zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej SŠ.  
Povinnosťou žiakov 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa Testovania 9 – 2018 t. j. Testovania         z dvoch učebných predmetov. Z učebného predmetu matematika a z učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra.  
Obsah testov bude rešpektovať prebraté učivo od 5. ročníka až k termínu testovania.  
Riaditelia stredných škôl budú pri prijímacom konaní na stredné školy prihliadať aj na výsledky testovania a zahrnú ich do kritérií pre prijatie do školy.  
            Ak žiak v Testovaní 9 – 2018 dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť aspoň 90 %, nerobí prijímacie skúšky, toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 
            Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí žiaka prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť pre štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.  
            Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v stredných školách.  
            Na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku slúži portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk.  
            O príprave žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie zverejnené na http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania.  
 
Dôležité termíny:  
Do 20.2.2018 – zákonný zástupca podáva riaditeľke ZŠ s MŠ prihlášku na stredné školy- talentové skúšky (prihlášku odovzdať výchovnej poradkyni) 
21.3.2018 – testovanie 9 
5.4.2018 – testovanie 9 (náhradný termín) 
25.3. – 15.4.2018 – talentové skúšky 
Do 10.4.2018 – zákonný zástupca podáva riaditeľke ZŠ prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory stredných škôl 
14.5.2018 –(prvý termín) - prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy  
17.5.2018 (druhý termín)  
 
19.6.2018 – druhé kolo projímacieh konania na stredné školy 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web