obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 Galéria I.polrok 2013/2014 
 Galéria II.polrok 2013/2014 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 Verejné obstarávanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 + Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 
NOVÉ ! 
Vážení rodičia, milí deviataci ! 
  
            Predkladám Vám informácie k prijímaniu žiakov základných škôl na stredné školy v školskom roku 2016/2017. Žiak ZŠ uchádzajúci sa o štúdium na SŠ (strednej škole) si môže podať 2 prihlášky na SŠ. V prípade, že sa hlási aj na školu (školy), kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností ( tzv. talentové skúšky ), môže si podať až 3 prihlášky na SŠ. 
            Vypísané, detským lekárom potvrdené, žiakom a jeho zákonným zástupcom podpísané prihlášky rodič odovzdá riaditeľovi ZŠ najneskôr do 10. 4. 2017. Ak sa žiak hlási na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, odovzdá ich najneskôr do 20. 2. 2017. Vypísanie prihlášok zabezpečí ZŠ, ostatné zákonný zástupca žiaka.  
            Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na príslušné SŠ najneskôr do 20. 4. 2017. Na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, najneskôr do 28. 2. 2017. 
            Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. 
Tieto údaje zverejní do 31. 3. 2017 na výveske školy. Kritériá na talentové skúšky zverejní do 1.2. 2017. Môžete ich získať aj prostredníctvom internetu na adrese : www.svslm.sk. Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. 
            Prvé kolo prijímacích skúšok na SŠ (vrátane 8-ročných gymnázií) sa bude konať              v 2 termínoch :          1. termín : utorok   9. mája 2017, 
                                   2. termín : štvrtok 11. mája 2017. 
Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 20. júna 2017 na tých SŠ,  
ktoré nebudú po prvom kole naplnené. 
            Talentové skúšky na SŠ sa budú konať v termíne od 25. marca do 15. apríla 2017. 
            Riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske školy. Prijatým uchádzačom oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. ZŠ vydá žiakovi jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej SŠ a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predchádzajúci zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej SŠ. 
Povinnosťou žiakov 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa Testovania 9 – 2017 (predtým Monitor 9), tj. testovania z dvoch učebných predmetov. Z učebného predmetu matematika a z učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra. 
Obsah testov bude rešpektovať prebraté učivo od 5. ročníka až k termínu testovania. 
            Termín testovania určilo Ministerstvo školstva SR na stredu 5. apríla 2017. 
Náhradný termín určilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na štvrtok 20.apríla 2017. Riaditelia stredných škôl budú pri prijímacom konaní na stredné školy prihliadať aj na výsledky testovania a zahrnú ich do kritérií pre prijatie do školy. 
            Ak žiak v Testovaní 9 – 2017 dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť aspoň 90 %,  nerobí prijímacie skúšky. 
            Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí žiaka prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť pre štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. 
            Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v stredných školách. 
            Na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku slúži portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk.  
            O príprave žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie zverejnené na http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania 
 
September 2016                                                   Vypracovala Mgr. Blažena Jakubíčková 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web