obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Fotogaléria 
 2 percentá 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Aktuality
Informácie o aktivitách, na príprave ktorých sa podielalali pedagogickí zamestnanci a žiaci našej školy
 
Zbierka pre zvieratá ZOO Bojnice                            
Od 4. 11. do 18. 12. 2019 Mgr. Mariana Lipovská opäť zorganizovala v ZŠ Bojnice zbierku starých plyšových hračiek, lôpt, kožuchov, plachiet a vankúšov pre zvieratá našej ZOO Bojnice. Do zbierky sa zapojili žiaci prvého i druhého stupňa a spolu vyzbierali 14 vriec vyradených vecí, ktoré ešte ďalej poslúžia na hru pre zvieratá.  
Z: Mgr. Mariana Lipovská 
 
Anglickí autori na hodinách AJ - cyklus 
Dňa 8. 12. 2019 sa uskutočnila v ôsmom ročníku vyučovacia hodina pod vedením p. Šagátovej z mestskej knižnice v Bojniciach. Tento krát sa žiaci oboznámili so životom a tvorbou ďalšieho   anglického autora Jonathana Swifta, známeho najmä ako tvorcu postavy cestovateľa Gulivera. Prostredníctvom rozprávania a názorných ukážok z jeho diel si mnohí žiaci pripomenuli práve Guliverove dobrodružstvá. Žiaci si tiež pripravili informácie o autorovi v anglickom jazyku. 
  
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku  
Uskutočnilo sa 12. decembra 2019. Do určeného termínu vyučujúce uskutočnili triedne kolá olympiády v anglickom jazyku a vybrali žiakov do školského kola v kategórii 1A a 1B.  
V kategórii 1A sa zúčastnili dvaja žiaci zo siedmeho ročníka, ktorí skončili v poradí :  
1. miesto Miriam Škandíková, 2. miesto Tobiáš Krausko. 
V kategórii 1B sa zúčastnilo 6 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Poradie na prvých troch miestach je nasledovné:  
1. miesto získala Pavla Kulichová , 2. miesto získal Adrián D´Orsi a 3. miesto patrilo Evgenii Starikovej .  
Z: Mgr. Gendiarová, Mgr.Greschnerová, Mgr.Wáclaviaková 
  
17.12. 2019 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 
Do tohto projektu sa v predvianočnom období zapojilo množstvo ľudí na Slovensku. Bolo vyzbieraných a odovzdaných 22 064 kusov krabičiek. Aj žiaci našej školy s pomocou triednych učiteliek sa pridali do zbierky pre seniorov v Bojniciach. Krabičky napĺňali drobnosťami, ale s veľkou hodnotou. Kreslili obrázky a písali krásne priania k Vianociam. Zabalené darčeky odovzdali pani učiteľke Mgr. Ide Bátorovej, ktorá priniesla vyzbierané balíčky spolu s deťmi z ŠKD do zariadenia pre seniorov. Pani vychovávateľka Elena Petrisková nacvičila so žiakmi vianočné pásmo s koledami, básňami a divadielko Vianočná tržnica. Na záver deti obdarovali dôchodcov, ktorí neskrývali veľkú radosť a dojatie z prekvapenia. Rozhovorili sa o živote, záľubách a rodných mestách. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, ktoré naplnilo čaro Vianoc.  
Nespokojnosť vyjadrujeme vedeniu domova, ktorý si na nás nenašiel čas ani poďakovanie. 
  
Literárna súťaž v prednese povesti ŠALIANSKY MAŤKO 
Dňa 18.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 23 žiakov . Žiaci súťažili v 3. kategóriách a získali nasledovné umiestnenia: 
1. kategória /2. a 3. ročník/ - 1. miesto: Natália Kiabová, 2. miesto: Adela Borková,  
3. miesto: Samuel Kulich  
2. kategória /4. a 5. ročník/ - 1. miesto: Nina Pažická, 2. miesto: Simona Tomíková,  
3. miesto: Soňa Findorová 
3. kategória /6. a 7. ročník/ - 1. miesto: Viktor Daubner, 2. miesto Nicola Cagáňová, 
 3. miesto: Sandra Patočová 
Z: Mgr. Martina Kielarová, Mgr. Gabriela Gaherová, Mgr. Renáta Chovanová 
 
  
Prednáška o M.R.Štefánikovi 
Dňa 19.12.2019 sa 20 žiakov zúčastnilo prednášky o M.R.Štefánikovi, ktorú nám ponúklo a zrealizovalo KaRC Prievidza. Keďže bol počet žiakov limitovaný, vybratí boli tí, ktorí sa prihlásili do DO vzhľadom na to, že osobnosť Štefánika je aj téma olympiády a zvyšok žiakov bol doplnený ôsmakmi. Prednášku hodnotím ako kvalitnú, veľmi dobre pripravenú (veľká obrazová príloha na stojanoch, prezentácia) a zaujímavú. Žiaci pracovali aj s tabletami a na konci im boli rozdané pracovné listy, ktoré vypracovali. Bolo to poučné a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci. 
Z: Mgr. Katarína Tirteyová 
 
Slávnostný vianočný program 
Dňa 20.10.2019 sa v telocvični ZŠ Bojnice uskutočnil vianočný program, ktorí pripravili naši žiaci v réžii pani učiteliek. Najprv si ho pozrel 1.stupeň a potom 2. stupeň. Žiaci si pripomenuli tradičné vianočné zvyky našich predkov, ktoré sprevádzala prezentácia obrázkov, hudobné teleso vyskladané z našich žiakov zahralo koledy a speváci, tiež naši žiaci, ich krásne zaspievali. Nechýbali ani koledníci s betlehemom a novoročnými vinšami. Program mal vysokú kultúrnu úroveň, čo dokazuje šikovnosť a talent našich žiakov. Na záver sa žiakom prihovoril a zaprial sviatky pán riaditeľ Mgr. J.Krčík. Účinkujúci žiaci zožali veľký potlesk. 
Z: Mgr. R. Chovanová, Mgr. A.Čibiková, Mgr. K.Tirteyová  

 
Prípravné E- TESTOVANIE 5 2019 
Dňa 6. novembra 2019 (streda) sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Bojnice elektronické testovanie žiakov 5. ročníka, pripravené a monitorované NÚCEM-om. E- TESTOVANIE 5 2019 sú elektronické testy slúžiace na prípravu žiakov na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020 (Testovanie 5 2019).
Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5 2019, ktoré sa uskutoční papierovou formou 20. novembra 2019. E- testovania sa na našej škole zúčastnilo 22 žiakov z 5.A triedy a 19 žiakov z 5.B triedy. Čas vypracovávania testov bol 60 minút na každý predmet (MAT, SJL). Po skončení testu bol každý žiak oboznámený s výsledkom vypracovania testu.  
  
Pasovanie za prváka 
Kedysi sa na bojnickom zámku pasovali udatní bojovníci za rytierov. Dňa 12. novembra sa v Kultúrnom centre v Bojniciach pasovali žiaci prvého ročníka ZŠ s MŠ Bojnice za prvákov.
V tento deň sa sála KC zaplnila žiakmi, ich rodičmi a starými rodičmi. Nechýbali ani zástupcovia mesta Bojnice, zástupkyne riaditeľa školy, učitelia, predsedníčka rodičovského združenia a ďalší pozvaní hostia. Všetkým prítomným sa prihovorili primátor mesta Bojnice PhDr. František Tám a zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň Mgr. Ľudmila Pipíšková. Prváci spolu so staršími spolužiakmi si pripravili pestrý program. V úvode zatancovali štvrtáci a otvorili slávnostné pasovanie prvákov. K nim sa pridali najmladší žiaci, ktorí pomocou básničiek o písmenách a číslach, tancom a spevom po anglicky ukázali, čo sa dá za pár mesiacov naučiť v škole. Po slávnostnom sľube prváci získali „kľúč od vedomostí“. Nielen žiaci museli zložiť sľub, ale aj ich rodičia s pomocou šikovných moderátorov a projekcie. Triedne pani učiteľky Mgr. Zuzana Lukačiová a Mgr. Ida Bátorová s primátorom mesta  a zástupkyňou riaditeľa každého žiačika slávnostne pasovali za prváka. Program ukončili pieseň o školských láskach v podaní piatačky Simonky a spoločný tanec žiakov deviateho a prvého ročníka.
Pre spomienku na pasovanie dostali prváci "pasovací list" s knihou a darčeky. Vyvrcholením pasovania bola slávnostná „hostina pasovaných“. 
  
Detský čin roka - hlasovanie                                                                                                         
V rámci predmetu náboženská výchova boli žiaci od 4. 11. do 14. 11. 2019 zapojení do 19. ročníka projektu Detský čin roka 2019, ktorého cieľom je podporovať u žiakov uvedomenie si svojej vlastnej hodnoty, rozvíjať ich každodennú všímavosť a empatiu, dodať im odvahu pomáhať iným ako aj posilniť ich občiansky postoj a pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú, uvedomiť si možnosť pozitívnej zmeny prostredia vlastným pričinením. Žiaci mali možnosť svojimi hlasmi podporiť záslužné skutky svojich rovesníkov. V následnej diskusii vyjadrili svoje uznanie mnohým podobám šírenia dobra v spoločnosti a ocenili aj odvahu detí v náročných životných situáciách.
  
Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi 
Dňa 14.11.2019 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Potom nasledovala prednáška na tému Deti a holokaust s ukážkami textov a fotografiami. Žiaci boli aktívne zapojení do tejto témy. Nasledovala prehliadka barakov s jednotlivými expozíciami, ktoré boli na vysokej úrovni a odborným výkladom. Vďaka tomu sa mohli preniesť do autentickej doby a prestaviť si každodenný život v tábore. Neobišli sme ani pôvodný vagón, v ktorom boli ľudia odvezení do koncentračného tábora. Žiaci mohli doň vojsť a pozrieť si nápisy, vyskúšať, v akých príšerných podmienkach boli prepravovaní. Samotní žiaci hodnotia exkurziu ako poučnú.
  
Školské a okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
Dňa 14.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Víťazka školského kola Kristína Pipíšková reprezentovala našu školu v okresnom kole dňa 27. 11. 2019, ktoré sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi.
 
Celoslovenské testovanie Testovanie 5 2018 
20.11.2019 sa konala celoslovenské testovanie Testovanie 5 2019, ktoré je určené žiakom piateho ročníka. Žiaci vypracovávali testy zo slovenského jazyka a matematiky. Čas riešenia bol 60 minút na každý predmet. Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
  
Príbeh hudby  
22. 11. 2019 sa žiaci našej školy zapojili do druhého ročníka celoslovenského projektu Príbeh hudby 2 – O nesmrteľnosti klasickej hudby. Počas priameho sledovania koncertu mali možnosť zhliadnuť vystúpenia Bratislavského chlapčenského zboru, oboznámiť sa so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, folklórnym súborom Romano Jilo, spoznať klaviristu Maroša Klátika tiež dirigenta a moderátora koncertu, Gabriela Rovňáka ml. a následne riešiť zadané úlohy zamerané na tvorbu významných hudobných skladateľov: W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. S. Bacha, P. I. Čajkovského a ďalších, ktorí predčili ostatných svojím 1. hudobným nápadom (pútavým motívom, chytľavou melódiou), 2. prácou s témou a motívmi (striedanie dynamiky, zmena tóniny), 3. prácou s hudobnou formou a 4. inšpiráciou. Žiaci porovnávali a nachádzali rozdielnosti v jednotlivých ukážkach (napr. Antonia Salieriho a W. A. Mozarta, Friedricha Witta a L. van Beethovena...), posudzovali ich kvality a učili sa chápať systém fungovania hudby.         
 
Testovanie žiakov prvého ročníka 
Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl. V školskom roku 2018/19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. V dňoch 25. -26. novembra 2019 sa uskutočnilo testovanie žiakov prvého ročníka na našej škole. Testovania sa zúčastnilo 44 žiakov v jedenástich disciplínach. Testovanie zvládli výborne. Najviac sa im páčila vlajková naháňačka a beep test. 
 
30.výročie „nežnej revolúcie“ 
Dňa 27.11.2019 bola pripravená relácia k 30.výročiu „nežnej revolúcie“ pre žiakov 6. - 9. ročníka. Ako prvá predniesla žiačka 9.ročníka báseň o slobode od Daniela Heviera. Ďalej už moderovali žiaci 8.ročníka – krátka história, prečo sa tento deň najprv volal Dňom študentstva, opis a dôvod sviečkovej manifestácie z marca 1988 a ukážkou z DVD „Sviečková“, ktoré zakúpila ZŠ z Ústavu pamäti národa, nasledoval rozhovor – dialóg, ako vznikol nápad usporiadať 16.11.1989 manifestáciu v Bratislave a prečo. Po tomto dialógu nasledovala stručná história priebehu udalostí zo 16. a 17.11.1989 aj v Prahe s vysvetlením dôvodov, prečo ľudia vyšli do ulíc. Na záver boli premietnuté zábery z týchto 2 dní s piesňou „Sľúbili sme si lásku“ a stručný prehľad, čo všetko sa zmenilo po „nežnej“. Nezabudli sme ani na pomník pod Devínom „Brána slobody“ s fotografiou na plátne, ktorý je venovaný 400 obetiam, ktoré sa snažili utiecť za slobodou do susedného Rakúska a boli pri tomto pokuse zastrelení.
Od začiatku novembra si môžu žiaci pozrieť na chodbe aj nástenku s hodnotnými textami a fotkami k už spomínanému výročiu.
  
Zbierka pre zvieratá ZOO Bojnice                            
Od 4. 11. do 20. 12. 2019 sa v našej ZŠ koná zbierka starých plyšových hračiek, lôpt, kožuchov a vankúšov pre zvieratá ZOO Bojnice. Do zbierky sa zapájajú žiaci prvého i druhého stupňa. Zatiaľ spolu vyzbierali 8 vriec vyradených vecí, ktoré ešte ďalej poslúžia na hru pre zvieratá. Zbierka ešte stále trvá.              
  
Rozhodnutie a dôsledky – zážitkové čítanie                                                                         
Vo štvrtok 14. 11. 2019 sa siedmaci počas zážitkového čítania na tému “Rozhodnutie a  dôsledky” zamýšľali nad konaním postáv z knižných ukážok svetových autorov: John Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame, Chlapec na vrchole hory, Hennig Mankell: Pes, ktorý bežal za hviezdou a červený bicykel či Suzanne Collinsová: Hry o život. Počas skupinovej práce žiaci rozoberali situácie jednotlivých postáv a konfrontovali svoje správanie v navodených podmienkach. Súťažnou formou si opakovane utvrdzovali predkladanú tému a nachádzali v nej význam a poučenie pre svoj život.    
  
Projekt IT Akademia 
V mesiaci november traja učitelia overili metodiky z predmetov biológia (Nechaj vybuchnúť vlastnú sopku) a informatika (Spoznaj Microbit). Žiaci šiesteho ročníka absolvovali vstupný test bádateľských spôsobilosti a žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka absolvovali výstupný test bádateľských spôsobilosti.
 
1.kolo ššs v Martine Diaková 
Termín: 6.11. 2019
Zúčastnení žiaci: E.Carolan, M.Gönczi, V.Čičmanec, Š.Tirtey, D.Mareš, Š.Vlnieška, T.Rybanský, M.Madaj, M.Kollár, T.Kotrík, M.Trgiňa, M.Ištok
Chlapci nepodali svoje najlepšie výkony. Obdržali sme jednu prehru, remízu a víťazstvo. Musíme ešte veľa pracovať, aby boli výkony lepšie.
 
Majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu 
Termín: 6.11.2019
Zúčastnení žiaci: Briatka M., Mikuš M., Priehoda P., Šindler R., Wang Sofia Chenxia, Cipov K., Ostrovnoy M.,
 
Obvodné kolo vo vybíjanej mix 
Termín: 8.11.2019
Zúčastnení žiaci: N.Čukanová, Da.Grešner, Dá.Grešner,L.Hanuliaková, M.Ištok, M.Kollár, T.Kollár, V.Kulichová, I.Pokorná, H.Svitková, D.Zábojníková, L.Žiak
Víťaz je družstvo, ktoré má menej vybitých hráčov.
Víťaz: ZŠ Bojnice postupuje do okresného kola 21.11. v Nitrianskom Rudne.
 
Vedomostná súťaž olympizmus  
Termín: 1.kolo odovzdať do 15.11.2019
Žiačky, ktoré sa zapojili do kvízu ( pod vedením p.uč.H.Herákovej):
1. Karin Mekyšová , 9.ročník
2. Kristína Pipíšková, 9.ročník
3. Eugenia Stariková, 9.ročník
Žiaci, ktorí sa zapojili do kvízu (pod vedením p.uč.M.Lipovskej) A.Bartošová, B.Briatková, K.Ďuricová, M.Gombarčíková, T.Halenkovičová, B.Lúdiková, R.Ondrušková, P.Soláriková, N.Ščipáková, M.Škopcová, L.Štangová, M.Ďurta, M.Herceg, T.Kotrík, J.Mocko, R.Rajčo, F.Vataj , všetci 8.ročník
Žiačky dopĺňali text o olympijskej charte. Chýbajúce údaje museli hľadať v knihách, alebo na internete.
Kvíz bude mať štyri kolá a bude prebiehať do konca školského roka (2. kolo 50 otázok zo športu, 3. kolo MS v atletike 2019 a 4. kolo Letné olympijské hry 2020). V prvom kole bol úspešný Miroslav Herceg, ktorý získal vecnú cenu. Srdečne gratulujeme.
 
Odovzdávanie grantu športovej akadémie Mateja Tótha 
15.11.2019. V tento deň riaditeľka športovej akadémie Mateja Tótha bola odovzdať grant. Minulý rok sme sa zapojili do internetovej súťaže, ktorú sme pomocou hlasovania vyhrali. Pre žiakov 1.stupňa sme získali financovanie športovej činnosti na rok. Zároveň sme pre školu získali pomôcky, ktoré môžeme využívať aj na hodinách telesnej výchovy. Do projektu sa zapojili dve vyučujúce:
 
Okresné kolo vo vybíjane mix 3.-4.ročník 
Termín: 21.11.2019
Zúčastnení žiaci: Čukanová N., Grešner Dá., Grešner Da., Hanuliaková L., Ištok M., Kollár M., Kollár T., Kolláriková N., Krkoška P., Kulichová V., Pokorná I., Svitková H., Zábojníková D.,    Žiak L. 
Poradie: 1.m ZŠ s MŠ Bojnice ( postup do regionálneho kola v Partizánskom 28.11.2019)
 
Regionálne kolo vo vybíjanej mix 3-4ročník 
Termín : 28.11.2019
Zúčastnení žiaci: Čukanová N., Grešner Dá., Grešner Da., Hanuliaková L., Ištok M., Kollár M., Kollár T., Kolláriková N., Krkoška P., Kulichová V., Pokorná I., Svitková H., Zábojníková D.
Žiaci bojovali, ale na celkové skóre prehrali o jedného vybitého hráča, čím nepostúpili do krajského kola.
 
Tipos liga v minihádzanej 1.turnaj 
Termín: 29.11.2019
Zúčastnení hráči: 1. Kollár M., 2. Krkoška P., 3. Kollár T., 4. Húska M., 5. Fischer M., 6. Grešner Dá., 7. Grešner Da., 8. Kotrík T.
Zúčastnili sme sa prvého turnaja z piatich za celý rok. Hrali sme proti nasledovným základným školám: ZŠ Škultétyho, ZŠ Gogoľova, ZŠ Tríbečská, ZŠ Hollého . Všetky zápasy sme vyhrali. Chlapci boli aktívny a bojovní, čím súperov zdolali.
Beseda k Svetovému dňu výživy  
Podľa plánu aktivít Zdravej školy zorganizovala Mgr. Lipovská 7. 10. 2019 pre žiakov piateho ročníka besedu s pracovníčkou RÚVZ so sídlom v Bojniciach. Témou besedy bola „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“. Žiaci aktívne diskutovali o jednotlivých pre zdravú výživu dôležitých zložkách potravy (obilniny, ovocie, zelenina, mliečne výrobky), o dôležitosti a nutnosti správneho životného štýlu s dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu, psychickou pohodou a vyváženou, pestrou stravou. Veľmi aktívne sa zaujímali aj o dôsledky nezdravého stravovania. Samy vypracovali návrh jedálneho lístka so zdravých potravín. Následne sa venovali problematike podvýživy a otázkam svetového hladu. Uvedomili si, ako na jednej strane sa v niektorých krajinách s potravinami plytvá a v iných ľudia umierajú od hladu.    
 
Školské kolo technickej olympiády 
Dňa 8.10. 2019 prebehlo školské kolo technickej olympiády . V kategórii A bolo zapojených 8 žiakov, úspešní boli 4 žiaci.  Najúspešnejší riešitelia boli Šimon Rybárik a Kristián Kováč z 8.ročníka. V kategórii B bolo zapojených 6 žiakov, úspešní boli 4 žiaci. Najúspešnejší riešitelia boli Adam Kolárik a Tobiáš Krausko zo 7. ročníka. Dvojica v kategórii A a jeden žiak v kategórii B budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.  
  
Turistická vychádzka Jánošíkové diery 5.ročník 
Ako prvé sme navštívili expozíciu Juraja Jánošíka v Terchovej , kde si žiaci pozreli film o živote a smrti Juraja Jánošíka. Potom si prezreli múzeum. Peknú túru sme strávili na Jánošíkových dierach. Žiakov sa príroda veľmi páčila. Výlet sme ukončili návštevou salašu Syrex, kde sme mali názornú ukážku aj s výkladom ako sa vyrábajú syrové výrobky.  
 
Súťaž Naj jablko, naj hruška 
Dňa 11.10.2019 sa v našej škole uskutočnila súťaž pre žiakov 1.stupňa pod názvom Naj jablko, naj hruška. Žiaci doniesli do súťaže 80 kusov jabĺk a 13 kusov hrušiek. Na začiatku súťaže si pani učiteľka Marcela Divékyová pripravila zaujímavý kvíz o medzinárodných rekordoch, ktoré súviseli s danými druhmi ovocia. Správne odpovede boli odmenené nálepkami. Potom boli vyhlásení víťazi jednotlivých kategórii : Najväčšie jablko, najmenšie jablko, najzaujímavejšie jablko, najväčšia hruška, najmenšia hruška a najzaujímavejšia hruška. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a veľkým potleskom. Pani učiteľka poďakovala všetkým žiakom a poprosila ich, aby si ovocie zobrali so sebou do ŠKD, kde im pani vychovávateľky vytvorili z ovocia misy. 
Súťaž o najzaujímavejšie jablko a hrušku 
23. 10. 2019 podľa plánu Zdravej školy zorganizovala Mgr. Mariana Lipovská súťaž o najzaujímavejšie jablko a hrušku (veľkosťou, tvarom, farbou, vôňou, chuťou). Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov 5. až 8. ročníka. Hodnotné knižné i vecné ceny (šiltovky, prívesky, turistické vaky, loptičky, fotorámiky, plyšové hračky, DVD filmy či zaujímavé druhy skladacích dinosaurov) získali: J. Zajacová, M. Grom, S. Lacko, M. Mikuš, K. Píšová, B. Majdanová, P. Soláriková, M. Gombarčíková, L. Štangová, R. Ondrušková, N. Ščipáková. Osobitnou kategóriou bolo pečenie ovocných koláčov. Výhercami sa stali: J. Mäsiar, S. Čičmancová, P. Čertíková, T. Dušičková a T. Gordanová. 
Odborná exkurzia Mochovce 
Dňa 22.10.2019 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili exkurzie do elektrárne v Mochovciach. V energolande mali možnosť navštíviť 33 interaktívnych sekcií, ktoré im poskytli všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Zhliadnutím 3D filmu s názvom „Odysea energie“ preskúmali celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť, zistili, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. Oboznámili sa s fungovaním jadrovej elektrárne, ako pracuje jadrový reaktor, chladiace systémy, ako sa ukladá vyhorené palivo, ale aj ako je zabezpečená potrebná ochrana pracovníkov a obyvateľov okolitých dedín. Ďaľšou zastávkou bola hvezdáreň v Nitre. Mali možnosť vidieť zmenšený model slnečnej sústavy, na modeli si pozrieť zatmenie slnka, zatmenie mesiaca. Ďalekohľadom pozorovali okolité objekty, zistili z akých častí sa ďalekohľad skladá a ako funguje. Na prednáške spojenou s prezentáciou sa dozvedeli čo sú to exoplanéty, aké metódy sa používajú na ich klasifikáciu a určenie ich vlastností.  
 
Turistická vychádzka Demänovská jaskyňa+ Šútovský vodopád 
Ako prvú sme navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody. Prehliadka nám trvala 1hodinu. Žiaci boli nadšený krasovou výzdobou jaskyňe. Viacerí tu boli po prvýkrát. Krásne počasie sme využili na bobovej dráhe v Pavčinej Lehote. Ako posledné sme išli na túru v obci Šútovo , kde sa nachádza krásny Šútovský vodopád. 
  
Prezentácia školy v regionálnom novinách MY 
V októbrovom čísle regionálnych novín My bola uverejnená fotografia žiakov 1. ročníka so stručnou charakteristikou našej školy. 
  
Prezentácia projektu - Zlepšenie technického stavu odborných učební 
V novembrovom čísle regionálnych novín My v prílohe pre kraje pod názvom NOVÉ ZARIADENIA SI ŽIACI POCHVAĽUJÚ, bola spopularizovaná práca žiakov a učiteľov zo zariadeniami a učebnými pomôckami dodanými v rámci projektu Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole Bojnice 
  
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web