obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 + O škole 
 Dokumenty 
 Aktuality 
 Galéria I. porok 2017/2018 
 Galéria II. porok 2017/2018 
 Galéria I. porok 2016/2017 
 Galéria II.polrok 2016/2017 
 Galéria I.polrok 2015/2016 
 Galéria II.polrok 2015/2016 
 Galeria I.polrok 2014/2015 
 Galéria II.polrok 2014/2015 
 + Projekty 
 Výchovný poradca informuje 
 + Povinné zverejňovanie 
 + Profil verejného obstarávateľa 
 + Materská škola 
 + ŠKD 
 - Záujmové útvary 
 Školská jedáleň 
 Zdravý životný štýl 
 Rada školy 
 Voľné pracovné miesta 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
TESTOVANIE
Testovanie 9 - 2018 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 2017/2018 uskutoční       21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.  S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.  
Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). 
Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 
 
Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero. 
Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. 
 
Výsledky TESTOVANIA 9 - 2017 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
67,00
61,20
Matematika
64,30
56,40
Výsledky TESTOVANIA 5 - 2016 
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR (v %)
Slovenský jazyk a literatúra
80,45
neuvádza sa
Matematika
79,17
neuvádza sa
 
 
Aktuality z činnosti školy
Školský výlet – Hľadanie Bralkovho pokladu  
Tridsaťdeväť žiakov II.A a II.B sa dňa 20.6.2018 zúčastnilo výletu na Rematu. Tam a späť sme cestovali MHD do Prievidze a osobným vláčikom na Rematu . Po príchode k hotelu Remata nás privítal Bralko s animátorkami, ktorí deťom pripravili zaujímavý program s hrami a súťažami. Po súťažiach sa chlapci hrali futbal ihrisku, skákali na skákacom hrade, preliezali preliezačky. Na záver hľadali Bralkov poklad. Potom ich čakal chutný obed vonku. Všetci sme sa vrátili zdraví a spokojní do školy.  
 
Zážitkové čítanie na hodinách náboženskej výchovy  
Druhý a tretí júnový týždeň sa pre našich piatakov počas náboženskej výchovy konali v Mestskej knižnici Bojnice besedy na tému: Môj patrón - môj ochranca a Tvorivosť v edukačnom procese ako prostriedok humanizácie. Žiaci cez zážitkové čítanie boli rýchlo vtiahnutí do deja a prostredníctvom spracovania zážitku získali nové vedomosti netradičnou formou. Počas skupinovej práce využili tvorivé stvárnenie obraznej reči viacerých biblických príbehov.  
 
Besedy s príslušníčkou polície  
V stredu 13. júna zorganizovala Mgr. Mariana Lipovská pre žiakov deviateho a šiesteho ročníka besedy, na ktoré prijala pozvanie pani policajtka Kpt. Ing. Daniela Preťová z Policajného zboru SR v Prievidzi. Preventívny projekt s názvom „Vedel si to?“ bol zameraný na zvýšenie právneho vedomia žiakov a elimináciu trestnej činnosti. Pani npor. Preťová pútavým rozprávaním poukázala na násilnú, majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť páchanú žiakmi v príslušnej vekovej skupine a zároveň našich deviatakov poinformovala i o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Žiaci aktívne diskutovali a vyjadrovali svoje názory k danej problematike. Pre šiestakov bola beseda zameraná na prevenciu drogových závislostí, kde žiakom boli vysvetlené riziká užívania legálnych a nelegálnych drog v rámci témy: „Preventívne aktivity v oblasti protidrogovej prevencie na školách. Boli oboznámení so zákonom o ochrane nefajčiarov a s niektorými trestnými činmi súvisiacimi s užívaním a prechovávaním drog. Počas besedy si každý žiak osobne prezrel protidrogový demonštračný kufrík. Najväčšiu pozornosť a mimoriadny prejav záujmu pútalo záverečné plnenie úloh s promile okuliarmi.  
 
Exkurzia v Topoľčiankach 
13. 6. 2018 žiaci 5. A a 5. B triedy navštívili klasicistický kaštieľ v Topoľčiankach, ktorý je obklopený anglickým parkom. Prechádzali salónmi s renesančným, barokovým, rokokovým, klasicistickým a biedermeierovským nábytkom. Pozoruhodná bola obrazová výzdoba salónov, zbierky keramiky a porcelánu . V salónoch sa nachádza 13 starých slohových hodín a súčasť výzdoby tvoria slohové zrkadlá. Pozornosť žiakov upútala aj zámocká knižnica, v ktorej okrem iných vedeckých diel je aj prvá slovenská gramatika – Grammatica slavica od Antona Bernoláka, vydaná v Bratislave v roku 1790.Druhou zastávkou bola zubria zvernica, kde sme mali možnosť pozorovať zubry na ich obľúbených miestach. Výlet bol zakončený prehliadkou žrebčína, ktorý je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku.  
 
Triedny koncoročný výlet šiestakov 
Žiaci 6. A a 6. B triedy so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Lipovskou a Mgr. Mikulášovou navštívili 12. 6. 2018 mesto Banská Štiavnica. Absolvovali prehliadku expozície banského múzea Kammerhof, kde videli modely banských strojov a zariadení používaných v minulosti v baníctve. Súťažnou formou spoznávali v skupinách jednotlivé zaujímavé exponáty. Následne si vyskúšali ryžovanie zlata a na pamiatku si odniesli získané zlatinky s osvedčením pravosti zlatého piesku. Ďalšou zaujímavou zastávkou bola Terra Permonia, kde si prezreli modely vláčikov s krajinkou, zoznámili sa s činnosťou strojov a zariadení na prácu s papierom, drevom a plastom. Vlastnoručne si samostatne na týchto zariadeniach vyrobili masky, magnetky, skladačky zvierat, lietadiel, áut, ktoré im zostali na pamiatku návštevy Banskej Štiavnice.  
 
Kráľovná detských čitateľov  
7.6.2018 sa v Mestskej knižnici v Bojniciach uskutočnila voľba Kráľa detských čitateľov. Súťažiacich povzbudzovali žiaci 6. A triedy. Minuloročného kráľa Jakuba Lacka vystriedala nová kráľovná Kristína Ďuricová. Matúšovi Šimkovičovi patrí druhé miesto a na treťom mieste skončil Šimon Rybárik.  
 
Celé Slovensko číta deťom 
Od 6. 6. do 8. 6. 2018 sa žiaci druhého stupňa (7. A, 6. B a 5. A) počas NBV zúčastnili v Mestskej knižnici Bojnice na podujatí Celé Slovensko číta deťom. Cieľom projektu bolo prostredníctvom hlasného čítania podporovať u žiakov záujem o čítanie kníh.  
 
Exkurzia do Múzea praveku 
Žiaci 3.A s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou sa v marci zapojili do Veľkej pravekej súťaže, ktorú organizovalo Múzeum praveku v Bojniciach. Na hodinách vlastivedy sa učili o svojom regióne a tak peknou bodkou za učivom bola prehliadka expozície múzea s odborným lektorským výkladom, ktorú absolvovali 5.6.2018. Vykročili po stopách neandertálskeho pračloveka. Plnili úlohy v skupinách „tlupách.“ Rozpoznávali stopy zvierat a určovali rastliny. Každá tlupa si obliekla a vyzdobila svojho šamana. Pochopili, že pračlovek prežil aj vďaka spolupráci v skupine.  
 
Výchovno-vzdelávací program o živote nevidiacich 
31. 5. 2018 sa žiaci prvého a druhého stupňa našej školy zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu o živote nevidiacich v našej spoločnosti. Členovia občianskeho združenia zrakovo postihnutých AMBRELO zaujímavým spôsobom priblížili život nevidiacich ľudí, predviedli inštruktáž, ako prelomiť nielen bariéry v komunikácii, ale aj prekonať predsudky, aby výsledkom bola účinná pomoc. Nevidiaci ukázali žiakom rôzne situácie, ktoré musia zdolávať v každodennom živote, predstavili pomôcky, ktoré im uľahčujú život. Záver programu patril vodiacemu psovi, ktorý je pre každého nevidiaceho špeciálne vycvičený. Videli sme, ako reaguje na povely, vyhľadáva prekážky, miesto na sedenie a vie dať pozor na svojho pána. Program žiakov a pedagógov veľmi zaujal a určite nenechal nikoho ľahostajným. Všetci potleskom vyjadrili členom združenia AMBRELO obdiv a uznanie.  
 
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou 
Žiaci siedmeho a deviateho ročníka sa stretli 31. mája 2018 v Mestskej knižnici v Bojniciach so spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá im porozprávala o zaujímavých impulzoch pre vlastnú tvorbu, dotkla sa procesu vytvárania príbehu, spomenula bežné radosti života, ale aj trápenia hrdinov v jej dielach. Autorka zodpovedala na zvedavé otázky a veľmi ochotne podpísala žiakom prinesené knihy. Všetci sme odchádzali unesení pútavým rozprávaním a už sa tešíme sa nové knihy. 
 
Svetový deň bez tabaku  
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila posledný májový deň - 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. Cieľom je poukázať na zdravotné riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť. 31. 5. 2018 zorganizovala Mgr. Lipovská pre žiakov 5. ročníka besedu s pracovníčkou RÚVZ v Bojniciach k Svetovému dňu bez tabaku o škodlivých dôsledkoch fajčenia. Žiaci pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do diskusií  
 
Slovenská Zoo Lympiáda 2018 
V stredu, 30. mája 2018, Národná zoologická záhrada Bojnice, OZ Kremnické vrchy a Knižnica J. Kollára v Kremnici organizovali druhý ročník Slovenskej Zoo Lympiády. Našu školu reprezentovali žiaci I. stupňa: Leo Novotný zo 4.B, Matej Škriniar a Tobias Hoza z 3.A. Sprevádzala ich pani učiteľka Mgr. Z. Lukáčiová. Súťažili na 4 stanoviskách, ktoré boli rozdelené podľa tém: „Umlčaný les“, Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry zvierat a Medzinárodný dohovor CITES. Svoje vedomosti si preverili pomocou teoretických otázok, ale aj praktických ukážok kostrových pozostatkov a vajec vtákov. Aj keď sa im nepodarilo vyhrať, získali 34 bodov z celkového počtu 40. Domov si odniesli tašku s pozornosťami zoo a hlavu plnú vedomostí a zážitkov. V realizačnom tíme Zoo Lympiády boli aj naše pani učiteľky Mgr. I. Bátorová a Mgr. I. Kutáleková. 
 
Čítajme si... 
V stredu 30. mája 2018 sa uskutočnil 11. ročník detského čitateľského maratónu Čítajme si... 2018. O 9.00 hod ho otvorili v Mestskej knižnici v Bojniciach žiaci 7. B triedy čítaním knihy Gabriely Futovej a Romana Brata Zmätené dvojičky zo slepej uličky. Ďalšie čítanie pokračovalo v škole v jednotlivých triedach. Každý žiak prečítal jednu stranu z vybranej knihy a následne sa zapísal do štatistiky. 
 
Športový projekt ľahšie to ide ľahšie - február 2018 až máj 2018 
Športová súťaž DM drogérie , do ktorej sme sa zapojili po prvý krát, je zameraná na všeobecnú obratnosť žiakov a je zameraná na predchádzanie obezity. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Prvé kolo bolo v termíne 1.2. – 15.3. 2018. Osem žiakov nacvičovalo predpísané dráhy na piatich stanovištiach. Ako kontrola bolo povinné natočiť video z každého stanovišťa a byť čo najrýchlejší. Takto isto prebiehalo aj druhé kolo v termíne 16.3-30.4. 2018 len počet stanovíšť bolo šesť. O výsledkoch sme sa dozvedeli až po dvojmesačnej drine. Podarilo sa nám postúpiť do celoslovenského finále konanom v dňoch 8.6.-10.6. 2018 v Bratislave. Do projektu sa zapojili nasledovní žiaci: A. Bartošová, N.Haronik , A.Mažár, N.Zajac, D.Rajčo, K.Mekyšová, M.Tomíková, S.Svitok, N.Kohútová, M.Kielar, D.Rendek, P.Dadíková 
 
Športový projekt R.Kaufmana - február 2018 až máj 2018 
Športová súťaž pre žiakov prvého stupňa. Je to náhrada olympijského odznaku zdatnosti. Žiaci plnia svoje limity a podávajú čo najlepšie výkony v troch disciplínach : Beh 4x10metrov, Hod 2kg loptou, Skok do diaľky z miesta. Ich výkony boli hodnotené podľa veku. Do projektu sa zapojili triedy 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B pod vedením p.učiteliek : O.Čanigová, Z.Lukačiová, M.Divekyova, H.Heráková. Šesť najlepších žiakov postupuje do celoslovenského finále konanom v Partizánskom 27.júna 2018. Našu školu budú reprezentovať nasledovní žiaci: P.Krkoška, M.Kollár, M.Ištok, A.Vatajová, L.Kráľová, K.Kroška  
 
23.5. 2018 Krajské kolo v hádzanej základných škôl starších žiakov  
Družstvo našej školy získalo 2. miesto. Školu reprezentovali nasledovní žiaci: Bezdek J., Dúbravka M., Herain A., Matulay P., Oboňa M., Rendek D.,Svitok S., P.Carolan, J.Mocko., R.Hrdý  
 
Kríza ľudských hodnôt - beseda pre žiakov 9. ročníka počas náboženskej výchovy  
V spolupráci s Mestskou knižnicou Bojnice sa 23. 5. 2018 konala pre deviatakov beseda o drogách, ktorú viedla Mgr. K. Gabrišová. Beseda sa začala motivačným rozhovorom o závislostiach, do ktorého sa žiaci aktívne zapájali a odpovedali na položené otázky. Danú problematiku umocňovala prezentácia, na ktorú nadviazalo rozprávanie o živote hlavnej hrdinky Christiane z knihy My děti ze stanice ZOO. 
 
14. až 18. 5. 2018 - Týždeň modrého gombíka  
Základná škola v Bojniciach spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF v rámci programu „Škola priateľská k deťom“. Súčasťou tohto programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho charakteru, na ktorých sa podieľajú žiaci našej školy pod dohľadom Mgr. Mariany Lipovskej. Aj tento rok sme zorganizovali zbierku „Týždeň modrého gombíka“. Podarilo sa nám vyzbierať 107, 52 €. Výnos zo zbierky bude určený na pomoc ohrozeným deťom na Ukrajine. Všetkým darcom ďakujeme. 
 
Slabosti človeka - beseda s protidrogovou tematikou  
16. 5. 2018 bola cez náboženskú výchovu pre žiakov ôsmeho ročníka pripravená v Mestskej knižnici Bojnice beseda na tému Slabosti človeka. Žiaci sa cez viaceré pripravené aktivity zamýšľali nad otázkou: Prečo ľudia začínajú s drogami? Cieľom besedy bolo poukázať na problematiku závislostí cez knižné tituly, kde hlavnými obeťami sú práve deti. 
 
11.5. 2018 Okresné kolo v atletike základných škôl  
Každý rok sa zúčastňujeme tejto súťaže, v ktorej súťažia ako jednotlivci, ale aj ako družstvá o postup do krajského kola. Žiaci súťažia v nasledovných disciplínach: beh na 60m, beh na 300m, beh na 800m (len dievčatá), beh na 1 000m( len chlapci), skok do piesku, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou. V každej disciplíne škola má dvoch súťažiacich. V skupine chlapcov najlepší výsledok dosiahol Dalibor Rendek v hode kriketovou loptičkou 86m a vybojoval si postup do krajského kola konaný v Dubnici nad Váhom. Chlapci ako družstvo sa umiestnili na 7.mieste. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Cibulka A., Dúbravka M, Haronik N., Matulay P., Mažár A., Rendek D., Šemrinec D. Skupina dievčat dosiahla za posledné roky najlepší kolektívny výkon. Ako družstvo skončili na 2. mieste o 10 bodov za dievčatami z Nitrianskeho Rudna. Našu školu reprezentovali nasledovné žiačky: Dadíková P., Humajová N., Kohútová N., Komisková R., Kováčová E., Tonhajzerová N., Zasidkovych D.  
 
Beseda Prevencia obezity u žiakov  
V piatok 11. mája 2018 zorganizovala Mgr. Lipovská v rámci Národného akčného plánu prevencie obezity u žiak v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva besedu na tému Prevencia obezity u žiakov. Žiaci získali základné informácie z oblasti zdravej výživy, ktorá je dôležitou súčasťou zdravého spôsobu života a zároveň boli motivovaní viacerými pohybovými aktivitami k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu. Kognitívnym cieľom besedy bolo: praktizovanie zdravého štýlu vo svojom živote, pravidelná konzumácia raňajok, pravidelný telesný pohyb ako prevencia obezity, neuprednostňovať sedavý spôsob života a v neposlednom rade si uvedomiť, že obezita sa považuje za hlavný zdravotný problém a je výsledkom nesprávneho pomeru medzi príjmom a výdajom energie zapríčineným najmä nesprávnym životným štýlom. 
 
Exkurzia 
Žiaci 7. ročníka absolvovali 9.5. 2018 exkurziu do sklárskej dielne vo Valaskej Belej, kde videli tradičnú výrobu sklárskych výrobkov, ktoré si mohli aj zakúpiť. Následne navštívili v obci múzeum tkáčstva a výšivky. Tu sa zoznámili so zariadením potrebným na výrobu tkanín, videli tkanie koberca, belianske výšivky a kroje. Ďalšou zastávkou bol náučný chodník   v Nitrianskom Rudne popri priehrade. Žiaci sa takto zoznámili s ľudovými tradíciami, prehĺbili si poznatky o našom regióne a  pozdvihli aj svoje evironmentálne povedomie. 
 
8.5. 2018 Olympiáda detí Hornej Nitry 
Dejiskom 3. ročníka Olympiády detí hornej Nitry bol už tradične atletický areál ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi. Pripravili atraktívny športový deň pre žiakov 5. – 7. ročníkov základných škôl z okresu Prievidza. Atmosféru slávnostného otváracieho ceremoniálu umocnil sprievod mažoretiek, žiakov a ich pedagogických pracovníkov, vlajkonosičov a olympijského ohňa. Skôr ako dozneli tóny olympijskej hymny, rodák a zlatí medailista v zjazdovom lyžovaní Jakub Krako (ZPH 2018) uložil olympijsky oheň na čestné miesto. Po príhovore predsedu ZMO HN a riaditeľa pretekov Vojtecha Čičmanca zazneli sľuby rozhodcov a športovcov a následne odštartovali všetky súťažné disciplíny. Dievčatá i chlapci si zmerali svoje sily v šprinte na 50 m, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Dievčatá navyše súťažili v behu na 600 m a chlapci v behu na 800 m. Do 3. ročníka žiackej olympiády sa zapojilo 31 škôl z okresu. Hod kriketkou chlapci: 3. Alex Mažár, Bojnice . 
 
Exkurzie do Martina 
Dňa 4. mája 2018 sa žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili exkurzie do Martina. Navštívili Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha, kde ich srdečne privítal PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., ktorý im pripravil zážitkové spoznávanie fyzikálnych zákonov. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne experimenty, ktoré boli tematicky zamerané na Vlastnosti a správanie sa kvapalín a plynov. Presvedčili sa, že fyzika vie byť aj zábavná. Ďalšou zástavkou bolo Etnografické múzeum v Martine, kde žiaci videli mnoho exponátov z oblasti ľudového hospodárenia, výroby, remesiel a tradičného odievania. Súčasťou prehliadky bola aj aktuálna výstava Krása pre ženu stvorená, ktorá predstavuje zbierku viac ako 200 čepcov z rôznych oblastí Slovenka, aj z nášho regiónu. Na záver exkurzie žiaci navštívili Národný cintorín, miesto posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. 
 
2.5. 2018 Semifinále školských športových stredísk v hádzanej v Martine - Diaková 
Zúčastnili sme sa predposledného turnaju v boji o postup na majstrovstvá Slovenska. Do tohto kola sa prebojovali nasledovné školy: Martin, Stupava, Bratislava a Bojnice. Chlapci si budú porovávať sily medzi kvalitnými hádzanárskymi družstvami Slovenska. Mali sme veľkú smolu, lebo len jeden gól nás delil od postupu medzi štyri najlepšie školy Slovenska. Podarilo sa nám jeden zápas vyhrať, jeden prehrať a jeden remizovať , čím sme skončili na treťom nepostupovom mieste. Chlapcom aj tak ďakujeme za bojovnosť a predvedený výkon. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Mocko J., Carolan E., Zajac N., Ondrejička D., Gönczi M., Hrdý M., Kopecký J., Čuka S., Bránik K., Ševčík L., Sivák M., Ďureje P., Tirtey M.  
 
Exkurzia do Volkswagen v Bratislave 
Dňa 30.4.2018 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili exkurzie, ktorej cieľom bola prevádzka Volkswagen v Bratislave. Počas prehliadky si prezreli výrobné haly, lisovňu, karosárňu, v ktorých mali možnosť vidieť ako prebieha výroba auta od podvozku až po konečný tvar automobilu. Oboznámili sa so značkami, ktoré sa vyrábajú v Bratislave a vyvážajú sa do celého sveta. Keďže sa prehliadka konala počas bežného pracovného dňa, bolo zaujímavé pre žiakov pozorovať pracovníkov ako pracujú a urobiť si tak predstavu o tejto práci, pracovných podmienkach a pod. Vzhľadom na to, že na budúci rok si budú, už ako deviataci, podávať prihlášky na stredné školy, možno aj táto skúsenosť ovplyvní ich rozhodovanie.  
 
27.4. 2018 Obvodové finále malý futbal MC Donald Cup 3.-4. ročník mix 
Tento tip futbalu je kombináciou chlapcov aj dievčat. Vždy musí byť na ihrisku minimálne jedno dievča. Žiaci hrali dva zápasy, kvôli neúčasti školy ZŠ Kanianke. Bojovali sme, ale nepodarilo sa nám ani jeden zápas vyhrať. Obsadili sme 3.miesto. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Húska M., Ištok M., Klopček M., Kollár M., Krkoška K., Krkoška P., Patočová S., Pekárová L., Rybanský T., Tirtey Š., Vlnieška Š.  
 
Bohúňová paleta 
V tomto roku si pripomíname 195. výročie narodenia P.M. Bohúňa významného slovenského maliara a grafika 19. storočia, o ktorom sa žiaci 3. A učili na výtvarnej výchove. ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku vyhlásila XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňová paleta. Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania a poznávania skutočnosti a udalostí, činností a zážitkov a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu. Žiaci sa svojimi výtvarnými prácami sa rozhodli zapojiť do súťaže.  
 
Odovzdávanie cien 3. ročníka literárnej súťaže SLOVO 
Dňa 26. apríla 2018 sa žiačka 9.A triedy Petra Gregorová zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní cien 3. ročníka literárnej súťaže SLOVO, ktoré sa konalo v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.Za druhé miesto v 3. kategórii – PRÓZA: II. stupeň ZŠ a 1. – 4. roč. GOŠ okrem vecnej ceny získala aj odborné posúdenie svojej tvorby. Komisiu tvorila odborná komisia zložená z redaktorov vydavateľstva a odborníkov z oblasti literatúry. 
 
26.4. 2018 Vedomostnú súťaž o olympizme pre žiakov ZŠ  
Zúčastnili sme sa vedomostnej súťaže, kde trojčlenné družstvo si meralo nie športové , ale vedomostné znalosti zo štyroch tém: Antické olympijské hry, SOV, MOV, Olympionici Hornej Nitry, ZOH 2018. Nebolo jednoduché naučiť sa všetky témy. Žiačky si podelili jednotlivé témy a pracovali kolektívne. Riešili vedomostný test s možnosťou odpovedí a neskôr odpovedali priamo na otázky po vzájomnej dohode. Žiačky sa prvý krát zúčastnili. Perspektíva tohto družstva je na ďalšie dva roky. Svojou prácou si vybojovali 2. miesto v okrese. Našu školu reprezentovali nasledovné žiačky: Krascsenicová M., Pipíšková K., Mekyšová K.  
 
Medzinárodné testovanie PISA 2018 
24. apríl 2018 bol dňom, kedy na ZŠ s MŠ Bojnice prebehlo medzinárodné testovanie PISA 2018. PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce.Zameriava sa na výsledky 15-ročných žiakov, čo sú žiaci ukončujúci povinnú školskú dochádzku, s teoretickou možnosťou vstúpiť na trh práce, a to v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré je možné porovnávať v čase. Štúdiu PISA realizuje OECD od roku 2000 pravidelne, každé 3 roky. Naši deviataci počas dňa riešili testy, v ktorých boli úlohy zamerané na to, či sa žiak dokáže orientovať v informáciách, ktoré má k dispozícii a či si vie vybrať tie správne na vyriešenie daného problému a nakoniec vypĺňali dotazník, ktorý monitoroval motiváciu žiaka učit sa a faktory, ktoré ju môžu ovplyvniť doma i v škole. Tohto merania sa zúčastnilo takmer 400 základných a stredných škôl na Slovensku.  
 
25.4. 2018 Okresné kolo v hádzanej starších žiakov ZŠ  
Chlapci si tromi víťazstvami vybojovali postup do regionálneho kola , ktoré sa bude konať v Bánovciach nad Bebravou 4.5. 2018. Teraz sú chlapci v takej zostave, že môžu pomýšľať aj na ďalšie postupy. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Bezdek J., Carolan P.,Dúbravka M., Herain A., Kielar M., Matulay P., Mocko J., Rendek D., Svitok S.  
 
Exkurzia do ZOO Bojnice 
Dňa 23.4.2018 sa žiaci štvrtého ročníka v doprovode pani učiteliek Mgr. Lady Novotnej a Mgr. Marcely Divékyovej vybrali na exkurziu do ZOO Bojnice. Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955. Jej súčasná rozloha je 41 hektárov, z čoho viac ako polovicu tvorí expozičná časť. Areál zoo sa nachádza v rekreačnom prostredí kúpeľného mesta Bojnice. Národná zoo Bojnice je jedinou štátnou zoologickou záhradou v SR, jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Vystavuje živé exponáty, chová ohrozené druhy zvierat, výchovne a edukačne vplýva na verejnosť v oblasti životného prostredia a ochrany biodiverzity. Aj naši žiaci strávili príjemné dopoludnie v priestoroch ZOO, počas ktorého sa bližšie oboznámili so živočíchmi, o ktorých sa učíme na hodinách prírodovedy. Obohatení novými zážitkami sme sa spokojní vrátili späť k školským povinnostiam. 
 
Výlet k hradu Sklabiňa 
Dňa 21.4.2018 sa žiaci z nášho turistického krúžku a turistického krúžku z Prievidze a ich rodičia zúčastnili výletu k hradu Sklabiňa neďaleko Sučian. Po prehliadke zrúcaniny hradu sme vystúpili na Katovu skalu, kde sme sa pokochali nádhernými výhľadmi na celé okolie. Na vrchole sme si oddýchli a najedli sa. Potom sme pomaly zostupovali k autobusu, ktorý nás šťastne priviezol domov. Prežili sme krásny slnečný deň v prírode  
 
Deň Zeme na Námestí Slobody v Prievidzi 
Už po 15-krát sa v Prievidzi realizoval environmentálny projekt EKOROK s Nestlé Slovensko. V školskom roku 2017/2018 sa žiaci venovali téme "Zachráňme...". Každá škola si vybrala zameranie, obsah a formy aktivít podľa toho, čo považovala za najdôležitejšie pri ochrane prírody. Záverečná prezentácia a vyhodnotenie celoročného projektu EKOROK s Nestlé sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 20. 4. 2018 na Námestí Slobody. Pri tejto príležitosti sa žiaci 3.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou vybrali podporiť prievidzské školy. Prezreli si rôzne ekologické aktivity, projekty a prezentácie jednotlivých škôl. Veľmi sa im páčili tanečné a spevácke vystúpenia detí. 
 
20.4. 2018 Obvodové finále v malom futbale FUTBAL CUP 7.-9. ročník chlapc 
Chlapcom sa vôbec nedarilo prekonať súperov, ktorí boli nad naše sily. Obsadili 5. miesto. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Dúbravka M., Kielar M., Carolan P., Bezdek J., Oboňa M., Herain A, Matulay P., Rendek D., Svitok S, J.Jurík, A.Mažár, N.Haronik.  
 
Vychádzka do lesa 
Apríl je mesiac lesov. Oslavujeme ho od roku 1952. Pri tejto príležitosti sa žiaci 3.A s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou vybrali na environmentálnu vychádzku do lesa. Vyšli si na lesnú čistinku, kde stojí 200-ročná Kaplnka sv. Vendelína, ktorý bol patrónom pastierov, sedliakov, dobytka a polí. Odtiaľ pokračovali vo vychádzke smerom k vyhliadke. Cestou si zopakovali všetko čo sa o lese učili. Ochrana lesa je pre nich na prvom mieste, preto cestou vyzbierali odpad, aby les zostal čistý aj pre ďalšie generácie.  
 
18.4. 2018 Obvodové finále v malom futbale FUTBAL CUP 7.-9. ročník dievčatá 
Dievčatá v každom zápase bojovali čo im sily stačili, ale nenašli návod na porazenie lepších súperov. Obsadili 4.miesto. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Dadíková P., Gregorová P., Hianiková J., Kohútová N., Komisková R., Kováčová E., Rajčová B., Tonhajzerová N., Zasidkovych D..  
 
Okresné kolo matematickej olympiády  kategória Z6, Z7, Z8  
Okresné kolo matematickej olympiády pre 6.-8.ročník  sa konalo 17.4. 2018 v CVČ Spektrum v Prievidzi. Absolvovali ho úspešní riešitelia školského kola. 
Naďa Bellová – úspešný riešiteľ - 2.miesto,  
Roland Turančík - úspešný riešiteľ – 12.miesto, 
Samuel Čuka - úspešný riešiteľ – 22.miesto, 
Úspešný riešiteľ je ten, ktorý  dosiahol aspoň polovičný počet bodov.  
Ďakujeme všetkým za reprezentáciu našej školy.  

Enviromentálna vychádzka na Bohátku 
V sobotu 14.4. 2018 sa žiaci, rodičia a pani učiteľka 3.B Mgr. I. Bátorová, ale aj Mgr. M. Kielarová a Mgr. G. Gaherová a ich žiaci stretli na námestí v Bojniciach o 8,30 hod. a pridali sa k ostatným obyvateľom mesta Bojníc, aby vyčistili okolie od odpadkov. Po uvítaní boli porozdávané vrecia aj rukavice a mohlo sa vyraziť smerom na Bohátku a Vendelín. Trasa bola zo začiatku náročná a neuľahčovalo to ani veľmi teplé počasie. Odpadu, ktorý sme vyzbierali, nebolo veľa a aj les nás odmenil príjemným chládkom. Celo cestou nás sprevádzal pán Jozef Hatvanyi. Na záver pán primátor PhDr. František Tám pripravil občerstvenie pre všetkých zúčastnených a poďakoval za pomoc a účasť. Na záver sa deti zahrali a s rodičmi pobudli na futbalovom ihrisku. 
 
Pomoc prírode 
13. 4. 2018 sa žiaci 6. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. Lipovskou počas triednickej hodiny vybrali na environmentálnu vychádzku spojenú s čistením lúky a blízkeho lesa. Všímali si okolitú prírodu i neblahý vplyv človeka na prírodné prostredie. Je dôležité, aby si žiaci uvedomovali potrebu ochrany životného prostredia a sami vyvíjali iniciatívu pri rôznych formách ochrany prostredia, v ktorom žijú. 
 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
Na hodinách vlastivedy sa žiaci 3.A s pani učiteľkou Mgr. Z. Lukáčiovou učili o Svätoplukovi, o Slovanoch a Veľkomoravskej ríši. Čítali si povesť o Svätoplukových prútoch. Preto sa rozhodli zapojiť do výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú organizuje Matica slovenská a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Cieľom súťaže je povzbudzovanie k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectva. Tretiaci si vybrali tému ,,Tohto človeka si vážim.“ Radko Jurík nakreslil P. O. Hviezdoslava, lebo nám chcel pripomenúť podľa koho je pomenovaný Hviezdoslavov Kubín, Julka Zajacová nakreslila Emmu Drobnú, lebo sa jej ako speváčka najviac páči. Matej Škriniar nakreslil M. R. Štefánika, lebo o ňom veľa čítal. 
 
Súťaž Hviezdička 
V piatok 6.4. 2018 sa konalo spoločné stretnutie deviatich finalistov v Banskej Bystrici. Z našej školy postúpila Simona Tomíková žiačka 3.B, ktorú vybrali spomedzi 150 súťažiacich. Stretli sa pri fontáne. Išlo o prípravné stretnutie, urobili krátke rozhovory, vypočuli si ich skladby a poradili čo zlepšiť a na čo sa zamerať. Absolvovali spoločné fotenie, a nakrútili krátke video a organizátori zodpovedali na otázky ohľadom finále, ktoré sa uskutoční v Košiciach na konci mája. 
 
Deň otvorených dverí 
Dňa 5.4.2018 v popoludňajších hodinách sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, ktorý hneď v úvode slávnostne otvorila zástupkyňa Mgr. Ľ. Pipíšková a naši prváčikovia peknými básničkami a pesničkami. Predškoláci , ktorí našu školu navštívili, v sprievode p. učiteliek z 1. stupňa a niektorí aj s rodičmi, zdolávali šmolkovské úlohy na jednotlivých stanovištiach. Spolu s myškou Minnie si zopakovali slovíčka z anglického jazyka a naučili sa novú anglickú pesničku. Na interaktívnej tabuli si precvičili svoju pamäť pri hre pexeso. V počítačovej učebni, pomocou PC myšky, vyfarbovali o maľovánky v počítači. V telocvični zdolali pripravenú prekážkovú dráhu a vyskúšali si slalomový beh aj gymnastické kruhy. A na záver si malé princezničky a princovia vlastnoručne zhotovili šmolkovské koruny, ktoré zdobili ich hlávky, keď si spokojní vychutnávali zaslúženú sladkú odmenu. Tú získali za zvládnutie všetkých školských disciplín. S rozžiarenými tváričkami a presvedčením, že v škole je naozaj fajn, sa spokojne (so svojimi rodičmi) pobrali domov. Tešíme sa na vás v septembri, budúci prváčikovia!!!  
 
Vieš kde žiješ? 
Žiaci 6.B triedy so svojou triednou učiteľkou absolvovali environmentálnu vychádzku do zámockého parku a kúpeľov v Bojniciach. Aj krásne počasie nám doprialo načerpať energiu, všímať si nádhernú prírodu a vplyv človeka na zveľaďovanie životného prostredia. Pozornosť sme venovali chránenému viac ako 700-ročnému stromu Lipe kráľa Mateja a žiaci počas vychádzky riešili úlohy, ktorých cieľom bolo zvýšenie ich environmentálneho povedomia. 
 
Veľkonočné tvorivé dielne 
V stredu 28.3.2018 sme sa výtvarnom krúžku pripravili s dievčatami na Veľkú noc. Veľkonočné vajíčka sme zdobili rôznymi technikami. Servítková technika je spojenie škrupinky a servítky s jarnou či veľkonočnou tematikou. Odborne sa volá decoupage. Je to jednoduchý spôsob ako ich obliecť do krásneho jarného kabátika. V súčasnosti je čipka trendom vo všetkých oblastiach. Inak to nie je ani pri drobných ozdobách, a preto si veľkonočné vajíčka vyzdobili nádhernou čipkou. Najjednoduchším spôsobom bolo maľovanie lakom na nechty. Tie tvorivé skombinovali niekoľko techník. Vajíčko nie je len symbolom jari. Pretože obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach aj symbolom života, nesmrteľnosti, vzkriesenia a vďaka škrupinke i pocitu bezpečia. 
 
26. 3. 2018 Slávik Slovenska - školské kolo speváckej súťaže, II. kategória  
V pondelok 26. marca 2018 sa konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018 kategória II. (4. až 6. ročník). Prvenstvo a postup do okresného kola získala Luiza Pipíšková z 5. A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Natália Zámečníková zo 6. B a tretie miesto získala žiačka zo 4. A Tereza Dušičková. Víťazom srdečne blahoželáme. 
 
Grafický návrh obálky žiackej knižky  
V školskom roku 2017/2018 vyhlásila spoločnosť ŠEVT a. s. 18. ročník súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky . Žiačky výtvarného krúžku sa rozhodli zapojiť do súťaže. Použili výtvarnú techniku kresbu a zvolili si ľubovoľnú tému. Najviac sa to podarilo Juliane Zajacovej, Laure Gromovej z 3.A a Veronike Majdanovej zo 4. A.  
 
Veľká praveká súťaž 
Naše mestečko Bojnice je klenotom pravekých dejín a je považované za najvzácnejšie sídlo neandertálskeho človeka na Slovensku. Na hodinách vlastivedy sme sa učili o svojom regióne. O histórií zámku, o ZOO, o bojnickom pivovare, lipe kráľa Mateja, o opevnení mesta, kaplnke, kúpeľoch, o najznámejších osobnostiach Bojníc...Najviac nás však zaujala najstaršia história Bojníc. Keď nám naša pani učiteľka Mgr. Z. Lukáčiová začala rozprávať o Prepoštskej jaskyni a o neandertálskom človeku, ani sme nedýchali. Rozhodli sme sa zapojiť do Veľkej pravekej súťaže, ktorú organizuje Múzeum praveku. Pravekého šamana sme nakreslili a odfotili sme sa. Každý z nás si ho predstavil úplne inak. Dievčatá tvrdili, že to môže byť aj žena. Použili sme rôzne techniky a výkresy vystavili. Tobias Hoza so svojím starým otcom, vyrobili praveký nástroj, ktorý mohol slúžiť na ochranu alebo opačne na zabíjanie. Naša pani učiteľka sa nás opýtala ako si mi predstavujeme svojho triedneho šamana. Hneď sme sa zamysleli. Mohol by nám privolávať zdravie a šťastie. Modliť sa za výborné známky. Požehnávať výhry v rôznych súťažiach. Uvariť odvar na zlepšene pamäti, aby sme si nič nezabúdali a aby sme sa ľahšie učili. Keby naozaj mal náš triedny šaman moc, tak by sme si veľmi želali, aby sa nášmu spolužiakovi Samkovi Lackovi zlepšil zrak. Dievčatá na výtvarnom krúžku zhotovili šamanovi oblečenie a topánky. Anička doniesla parochňu. Na hodine výtvarnej výchovy sme prstovými farbami pomaľovali nášho triedneho šamana Tobiasa. Žiaci z 3.A.  
 
Sklársky skanzen - turistický krúžok 
Turisti z nášho krúžku sa dňa 24.3.2018 vybrali do sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej. Stretli sme sa na zastávke pod základnou školou a autobusom sme prišli do Valaskej Belej kde nám v skanzene ukázali tradičnú výrobu skla. Deti si zakúpili darčeky zo skla. Potom sme si prezreli obec a autobus nás previezol nad Kalváriu kde sme vystúpili a prešli sme okolo zámku domov.  
 
20. 3. 2017 Slávik Slovenska - školské kolo speváckej súťaže, I. kategória  
V pondelok 9.4. 2018 sa žiaci 1. až 3. ročníka zapojili do školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. Pred porotou zaspievali predpísané slovenské ľudové piesne, kde prvenstvo a postup do okresného kola získala Adela Borková z 1. A triedy. Na peknom druhom mieste sa umiestnila Soňa Findorová z 3.B a na treťom mieste skončili žiačky Simona Tomíková z 3.B a Zoja Humajová z 2.A triedy. Na záver sme si zaspievali zopár slovenských piesní. Víťazkám srdečne blahoželáme.  
 
Deň lesov v ZOO škole  
Dňa 20.3.2018 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili prednášky ku Dňu lesov v ZOO škole Bojnice. Počas prednášky mali možnosť pozorovať živočíchy žijúce v slovenských lesoch, vypočuli si zvuky zvierat, oboznámili sa s ich spôsobom života v lese. Prváčikom sa prednáška páčila a na záver si odniesli zo ZOO školy pekné darčeky.  
 
Okresné kolo fyzikálnej olympiády  
Dňa 16.3.2018 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Andrea Šindlerová. Súťažila v kategórii E, určenú pre žiakov deviateho ročníka. Všetci zúčastnení riešili veľmi náročné zadania. Andrea Šindlerová skončila na štvrtom mieste. Síce nepostupuje do krajského kola, ale s umiestnením, vzhľadom na obtiažnosť súťaže, môžeme byť spokojní.  
 
Relácia do šk. rozhlasu - Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii  
V utorok 20. marca 2018 si žiaci 9. A triedy: Dávid Kytka a Andrea Šindlerová pod dohľadom vyučujúcej Mgr. Lipovskej pripravili reláciu do školského rozhlasu, aby upriamili pozornosť žiakov na potrebu rasovej harmónie, tolerancie, budovanie porozumenia a vzájomnej znášanlivosti medzi ľuďmi.  
 
15. a 16. 3. 2018 Maratón čítania Biblie - knihy kníh 
V rámci predmetu náboženská výchova sme sa počas celoslovenského týždňa slovenských knižníc zapojili do „Maratónu čítania Biblie – knihy kníh“, čitateľskej akcie vyhlásenej MsK Bojnice. Cieľom vyhláseného projektu bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť: sledovať schopnosť žiakov porozumieť prečítanému textu, dokázať spracovať informácie ale aj vedieť formulovať a klásť otázky.  
 
Návšteva mestskej knižnice 
Dňa 14.3.2018 sa žiaci 2.A triedy zúčastnili besedy v Mestskej knižnici v Bojniciach. Besedovali o knihe spisovateľky Blanky Čapkovej pod názvom Ako som dostal sestru. Hneď v úvode sa deti oboznámili s detskými knihami podobného žánru, ktoré si mohli po besede vypožičať. Potom deti odpovedali na pripravené otázky z obsahu knihy. O tom, že knihu si zodpovedne a s porozumením prečítali svedčili ich správne odpovede. Do školy sme sa vrátili s novými knihami a pekným zážitkom z besedy  
 
Okresné kolo Pytagoriády
Okresné kolo Pytagoriády pre 5.ročník sa uskutočnilo 13. apríla a pre 6.-8.ročník  14. apríla 2018 v CVČ Spektrum v Prievidzi. Absolvovali ho úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády. 
V okresnom kole 5.ročník : Jakub Kopecký , Aleš Vlnieška - úspešní riešitelia, 
 6. ročník : Adrián D´Orsi –úspešný riešiteľ – 2. miesto,  
7.ročník : Pavla Kulichová – neúspešná riešiteľka,  
8.ročník: Jakub Lacko – úspešný riešiteľ - 7. miesto, Emma Kováčová – neúspešná riešiteľka 

Hviezdoslavov Kubín školské kolo I.kategória 
V piatok 9. 3 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórii súťažilo 12 detí. Boli to víťazi triednych kôl. Výkony súťažiacich posudzovala porota v zložení: Mgr. Marcela Divékyová, Mgr. Oľga Čanigová a Mgr. Gabriela Gaherová.  
Výsledky: 
Poézia 
1.     miesto – porota neudelila 
2.     miesto – Tereza Hepnerová 3. A 
3.     miesto – Mia Ricci Bartsch 2. B 
Próza 
        1.     miesto – Soňa Findorová 3.B 
2.     miesto Matúš Húska 2. B 
3.     miesto Diana Zábojníková 2.B 
 
Pytagoriáda 3. ročník 
V pondelok 5. marca 2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagorády 3. ročníka. Svoje logické a matematické myslenie si preverilo 13 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Radovan Šindler z 3.A a Marek Madaj z 3.B triedy. Žiaci postupujú do okresného kola. Želáme im veľa úspechov! 
 
Týždeň slovenských knižníc 
Týždeň slovenských knižníc sa tento rok konal v dňoch 5.- 8. 3. 2018 . Mestská knižnica v Bojniciach pozvala na stretnutie s našimi žiakmi pána Mgr. Tibora Hujdiča. Žiaci prvého i druhého stupňa sa zoznámili s novými knihami prostredníctvom zážitkového čítania. V stredu 7. marca 2018 o 14.00 h sa v knižnici uskutočnil seminár pre učiteľov prvého a druhého stupňa Adam v škole sedel, abecedu vedel, ale čítať sa nenaučil- o dôležitosti čítania, o tom, ako zaujať a motivovať k čítaniu deti a mládež.  
 
Plavecký výcvik 3. ročník 
V dňochod12.2. 2018 do 16.2.2018 a od 26.2. 2018 do 2.3. 2018 sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo spolu 36 žiakov našej základnej školy. Výcvik prebiehal v priestoroch Jánovho bazéna v Kúpeľoch Bojnice a. s. a zabezpečovali ho trénerky Mgr. Marta Laczová a Mgr. Mária Hausnerová. 
Obsahom výučby boli rôzne hry vo vode, cvičenia na suchu a vo vode, správna technika plaveckých štýlov kraul, prsia, znak. Strach z vody odbúrali rôznymi hrami, naučili sa rôzne spôsoby dýchania, zoznámili sa s vodným prostredím. Osvojili si splývavú polohu, precvičovali si rôzne polohy tela vo vode: stojky, kotúle, drep. Nacvičovali štartovný skok z drepu a zo stoja. Učili sa padať do vody. 
Cieľom plaveckého výcviku je zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. V závere žiaci, ktorí absolvovali plavecký  výcvik boli ohodnotení diplomom, na ktorom bolo uvedené koľko metrov zaplávali prsia, kraul a znak. 
 
„Spomienky na Vianoce“ 
V mesiaci február sme sa s výtvarným krúžkom vrátili v čase a zaspomínali na obdobie vianočných sviatkov a zimných prázdnin, ktoré sme nedávno prežili v kruhu rodiny, u starých rodičov alebo pri zimných športových aktivitách. Výtvarnú súťaž „Spomienky na Vianoce,“ organizovalo Centrum voľného času Prievidza.   
 
14. 2. 2018 Valentínska pošta na našej škole 
Aj tento rok sme doručovali valentínsku poštu a môžeme povedať, že s veľkým nadšením. Svedčí o tom 416 doručených listov. Mnohé boli hotovými umeleckými dielami, ktoré určite potešili svojich adresátov. Ďakujeme všetkým zapojeným za snahu, vyrobiť milé prekvapenie pre svojich kamarátov.   
 
14. 2. 2018 Návšteva farského kostola  
V stredu do nášho farského kostola sv. Martina zavítali siedmaci a cez siedmu vyučovaciu hodinu aj deviataci. Pre siedmakov si besedu pripravil pán kaplán, aby si rozšírili obzor poznatkov o potrebe slávenia sviatosti zmierenia a deviatakom o dejinách našej farnosti porozprával pán dekan Anton Eliáš.   
 
Prednáška o Karolovi Antonovi Medveckom 
Dňa 13.2.2018 sa uskutočnila v našej škole prednáška o Karolovi Antonovi Medveckom pre 8. a 9.ročník. Prezentáciu s historickými fotografiami a pútavým rozprávaním si pripravili pani Dr. Sylvia Maliariková a pán P.T. Lenhart. V škole tiež pripravujeme nástenku venovanú tomuto slovenskému politikovi, bojnickému prepoštovi i richtárovi.   
 
Turisti do Vysokých Tatier 
Dňa 10.2.2018 sa žiaci z turistického krúžku a ich rodičia zúčastnili výletu do Vysokých Tatier. Vystúpili na Hrebienok, kde si prezreli ľadové domy a sochy z ľadu. Potom prešli na Reinerovu chatu a okruhom na Bilíkovu chatu naspäť na Hrebienok. Tam sa bobovali na čerstvo napadnutom snehu. Všetkým sa výlet veľmi páčil, vymrznutí, ale šťastní sme sa vrátili domov.   
 
Lyžiarsky výcvik – druháci  
V dňoch 5.2. – 9.2.2018 sa 15 žiakov z II. A a 14 žiakov z II. B triedy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline. Tento výcvik zabezpečovala lyžiarska škola FATRA SKI so školenými inštruktormi. Žiaci pravidelne cestovali do lyžiarskeho strediska autobusom každé ráno z autobusovej zastávky pred ZŠ o 7:20 hod. Ich príchod bol približne okolo 13:00 hod. Po príchode do lyžiarskej školy bola deťom rozdaná lyžiarska výstroj. 3 žiaci mali vlastnú výstroj. Inštruktori odviedli žiakov na svah a po krátkej rozcvičke si ich podľa zdatnosti rozdelili do 3 skupín. Družstvá postupovali pri výučbe podľa svojich možností primeraným tempom od najjednoduchších prvkov až po zložitejšie. Skupiny sa oboznamovali so základnou manipuláciou s lyžami, chôdzou a výstupom na svah, zjazdom zo svahu, brzdením a s jazdou oblúkmi. Cieľom lyžiarskeho kurzu pre začiatočníkov a slabých lyžiarov bolo osvojiť si základné lyžiarske zručnosti a vedomosti na úrovni bezpečného pohybu na lyžiach v nenáročnom teréne. Cieľom lyžiarskeho kurzu pre pokročilých lyžiarov bolo zdokonaliť sa v lyžiarskej technike. V stredu v rámci hry : Hľadáme poklad, inštruktori preverili deti z teoretických vedomostí - medzinárodné pravidlá správania sa na zjazdovkách, pravidlá jazdy na vleku, pravidlá správania sa pri stretnutí so snežným vozidlom, označenie zjazdoviek a tratí. Vo štvrtok mali deti Maškarný na lyžiach. V piatok po krátkej rozcvičke sa uskutočnili preteky v zjazde zo svahu.  
Vyhodnotenie lyžiarskych pretekov:  
Pokročilí lyžiari: 1. Mário Ištok II.A 2. Liliana Hanuliaková II.A 3. Matej Klopček II.B  
Menej pokročilí lyžiari: 1. Matúš Húska II.B 2. Dáša Mäsiarová II.B 3. Matej Kollár II.A  
Začiatočníci: 1. Libor Žiak II.A 2. Mia Richi Bartsch II.B 3. Matúš Krško II.B  
Za úspešné zvládnutie lyžiarskeho výcviku všetci žiaci dostali diplom. Počas lyžiarskeho výcviku nenastal žiadny výchovný problém a deti sa veľmi pekne správali, čím prispeli k bezúrazovému stavu. Lyžiarsky výcvik splnil svoj účel. Všetci zvládli jazdu na lane, vleku a zlyžovanie svahu. Za celkový priebeh vyslovujeme poďakovanie inštruktorom lyžiarskej školy. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili p. učiteľky: Mgr. Mája Vollmannová a Mgr. Gabriela Gaherová.   
 
Lyžiarsky výcvik – tretiaci  
Žiaci tretieho ročníka ZŠ s MŠ Bojnice sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku od 29.1. – 2.2. 2018 v počte 19 žiakov v Jasenskej doline pod dohľadom pani učiteľky Mgr. I. Bátorovej. Veľké obavy z nepriaznivého počasia sa našťastie nevyplnili. Celý týždeň nám počasie neuveriteľne prialo. Žiaci týždeň lyžovali v 2 skupinách pod vedením certifikovaných inštruktorov. Väčšina detí mala výstroj z lyžiarskeho strediska FATRA SKI, len zopár žiakov lyžovalo na vlastných lyžiach. V stredu sme na svahu rozdávali polročné vysvedčenia a vo štvrtok 31. januára deti lyžovali celý deň v karnevalových maskách. Posledný deň sa konali preteky, kde na 1.mieste skončil Šimon Vlnieška z 3.B, na 2.mieste Marek Madaj z 3.B a na 3. mieste Tobias Hoza z 3.A triedy a všetci lyžiari dostali sladkú odmenu i diplom. Na šikovnosť našich tretiakov sa prišlo pozrieť aj zopár rodičov. Denne bolo vidieť pokrok v jednotlivých skupinách. Všetci zvládli jazdu na vleku. aj lyžovanie na veľkom svahu. Sme veľmi radi, že naši tretiaci mohli znova absolvovať lyžiarsky výcvik a veríme, že sa o rok na ňom budú môcť znovu zúčastniť. Poďakovanie patrí aj výborným inštruktorom z lyžiarskeho strediska FATRA SKI, ktorí veľmi chválili úroveň našich lyžiarov   
 
Školské kolo dejepisnej olympiády 
Dňa 1.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. V kategórii F (6. roč.) súťažili 2 žiaci na tému Staroveké Grécko - vybrané kapitoly. V kategórii C (9.roč.) súťažili 5 žiaci na tému Totalitné diktatúry medzi svetovými vojnami 1917 - 1939. Pre obe kategórie z regionálnych dejín bola téma Hrady Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na veľmi nízku úspešnosť na okresné kolo nepostúpil ani jeden žiak   
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web